Tag Archives: Energjia dhe Klima

by in News, Publication

Draft Plani Kombëtar i Republikës së Shqipërisë për Energjinë dhe Klimën

Shqipëria është angazhuar për përgatitjen e PKEK-së së saj të parë 2021-2030 gjatë vitit 2020. Periudha e zhvillimit është dashur të zgjatet për shkak të pandemisë së COVID-19.Kjo PKEK bazohet te Strategjia Kombëtare e Energjisë dhe te NDC-të e para dhe është harmonizuar me draftin e NDC-ve të rishikuara. Diferencat në raport me dokumentet politike […]