by

Plani Kombëtar i Republikës Së Shqipërisë Për Energjinë Dhe Klimën 2021 – DRAFT

 VLERËSIMI STRATEGJIK MJEDISOR

Vlerësimi Strategjik Mjedisor (VSM) është një nga instrumentet kryesore për integrimin e shqetësimeve për aspektet mjedisore dhe të parimeve të zhvillimit të qëndrueshëm në planifikimin dhe vendimmarrjen strategjike. Ai është një mjet i njohur në nivel ndërkombëtar për planifikimin me pjesëmarrje i cili përdoret për të analizuar dhe integruar shqetësimet për aspektet mjedisore dhe shëndetësore në politikat, planet dhe programet e propozuara.


Vlerësimi Strategjik Mjedisor (VSM) mund të konsiderohet si “një proces sistematik dhe paraprak që ndërmerret me qëllim analizimin e efekteve mjedisore të planeve, programeve dhe masave të tjera strategjike të propozuara, si dhe integrimin e konkluzioneve në procesin e vendimmarrjes”.Në përgjithësi, VSM zbatohet për planet, programet, politikat dhe dokumentet e tjera të një natyre strategjike (duke përfshirë mundësisht të gjitha dokumentet ligjore).

 

by

Albania conference for prospective bidders in an auction for the selection of onshore wind projects

The Ministry of Infrastructure and Energy (“MIE” or the “Ministry”) is currently running a two-stage tender for the selection of several onshore wind power projects with a capacity between 10MW to 75MW each, with site-location identified by developers, which will benefit from support measures. This tender is part of the Albanian Government’s energy and climate change action to diversify renewable energy sources, deliver secure energy and attract sufficient investment in sustainable low-carbon technologies.

In this context, the Ministry invites prospective bidders and other interested parties to a bidder` conference with the objective to provide detailed information about the bidding procedure, the selection requirements, and facilitate bidders participation.

The event will take place virtually, in a Zoom Webinar, on 24 November 2021, from 14:00 –16:45 Central European Time (CET). The conference will be held in English language.

The bidders` conference will provide a detailed explanation of the requirements of the RFQ documents and the subsequent RFP stage, as well as clarify prospective bidders’ questions.

Further details about the tender process can be found at the Background Information section at the end of this invitation and on the MIE`s website here.

Please register using the link HERE

 

 

 

by

Development of Wind Power Projects in Albania -Wind Siting Study

This study analysis of Albanian territory aimed to find potentially suitable areas to develop new Wind Projects. A Geographic Information System (GIS) was implemented to collect and manage relevant data describing physical, biological and social features that characterize the Country.
The methodology consisted in a Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA), based on GIS data, used to develop spatial criteria to support the decision-making process for the identification of the most suitable areas for new Wind Projects.
This study will be subject to periodic review and update. The criteria chosen for determining the suitability of areas for wind projects reflect policy choices at the date of publication.
The criteria identified as either constraints or no-go areas (to identify exclusions) or indicators (to characterize a higher or lower suitability) were implemented in response to a series of sustainability goals. The criteria were grouped into three sustainability dimensions, Environmental, Social and Technical, and weighted based on their relative importance, according to a consultation process with stakeholders.
The application of the proprietary GoldSET Spatial tool allowed to combine criteria and weights to produce a Suitability map. The final step was to analyse the suitability map and to identify large areas, presenting the higher values of suitability.

by

Draft Plani Kombëtar i Republikës së Shqipërisë për Energjinë dhe Klimën

Shqipëria është angazhuar për përgatitjen e PKEK-së së saj të parë 2021-2030 gjatë vitit 2020. Periudha e zhvillimit është dashur të zgjatet për shkak të pandemisë së COVID-19.
Kjo PKEK bazohet te Strategjia Kombëtare e Energjisë dhe te NDC-të e para dhe është harmonizuar me draftin e NDC-ve të rishikuara. Diferencat në raport me dokumentet politike janë analizuar dhe mund t’u atribuohen, ndër të tjera, nevojës për përshtatje me evoluimin e bazës së njohurive. Shpjegime të detajuara janë dhënë në kreun 2.

Hartimi i PKEK-së sjell nevojën për një gamë të gjerë të dhënash të besueshme dhe konsistente. Të dhënat më me rëndësi mbi ndryshime klimatike janë mbledhur dhe përpunuar nga projektet e asistencës teknike të UNDP-së gjatë përgatitjes së komunikimeve kombëtare për KKKBNK. Për sa i përket procesit të hartimit të PKEK-së, aksesueshmëria e të dhënave dhe niveli i detajimit nuk kanë qenë gjithmonë në nivele optimale, si pasojë e procedurave dhe afateve të ndryshme. Pavarësisht këtyre sfidave, ecuria me harmonizimin e PKEK-së dhe NDC-ve për progres-raportet dhe përditësimet e ardhshme ka qenë e kënaqshme. Megjithatë, nevojiten masa zyrtare për të garantuar mbledhjen e të dhënave të ndara sipas kategorive, konsistencën e të dhënave dhe transparencën e tyre për aktivitetet e ardhshme.

 

by

Hartat Vlerësimi i zonave të energjisë së erës

Minimizimi i ndikimeve tek shpendët

Instrumenti i vlerësimit të integruar të biodiversi- tetit (IBAT)

PARA -PËRPUNIMI I SHTRESËS DHE KOMENTE

Përzgjedhja e zonave KBA nga databaza e KBA (iba status = “konfirmuar”) dhe KBA që kanë një përcaktim si denstinacion për shpendët migra- tore/resident.

PËRSHKRIMI

Seria e të dhënave përfshin informacion dhe veçori të siguruara nga baza e të dhënave për Zonat me Rëndësi për Biodiversitetin (KBA). Zo- nat me Rëndësi për Shpendët dhe KBA të tjera që janë krijuar si zona për shpendët migratorë/ rezidente. KBA janë identifikuar duke përdorur

një seri kriteresh të pranuar ndërkombëtarisht për shkak të rëndësisë globale për ruajtjen e pop- ullatave të shpendëve. KBA u identifikuan dhe zhvilluan bazuar në burimet e Bird Life Interna- tional. Përshtatshmëria është përcaktuar nga 0 deri në 500m nga kufiri i jashtëm i gjurmës së

ZM, më tej ajo rritet në mënyrë lineare nga 100

deri në 2000m dhe më tej.

HABITATET KRITIKE

Minimizimi i ndikimeve në habitatet kritike

 

Qendra Botërore e Monitorimit të Konservimit e

Programit për Mjedisin të Kombeve të Bashkuara

 

PARA -PËRPUNIMI I SHTRESËS DHE KOMENTE

Përzgjidhja e poligoneve (CRIT_HAB = “ka gjasa” or “potenciale”)

 

PËRSHKRIMI

Të dhënat konsistojnë në zona të mundshme ose potenciale për Habitate Kritike sipas përku- fizimit të bërë nga Korporata Financiare Ndër- kombëtare në Standartin e Performancës 6 (IFC PS6). Zonat janë identifikuar bazuar në praninë e llojeve endemike të kërcënuara, përqëndrimit të llojeve migratore, ekosistemeve unike dhe të kërcënuara, proceseve të evolucionit dhe tipare të tjera kyçe për biodiversitetin. Përshtatshmëria është përcaktuar nga 0 deri në 500m nga kufiri

i jashtëm i gjurmës së ZM, më tej ajo rritet në mënyrë lineare nga 100 deri në 2000m dhe më tej. 

 

GJEORREZIQET

Minimizimi i përdorimit të zonave potencialisht të prekura nga gjeorreziqet

Qendra e përbashkët e kërkimit – Harta evropi- ane e ndjeshmërisë ndaj rrëshqitjes

PARA -PËRPUNIMI I SHTRESËS DHE KOMENTE

PËRSHKRIMI

PRTE (Pritshmëria e Rrëshqitjes së Tokës në Europë) përshkruan probabilitetin hapsinor të mundësisë së rrëshqitjes së tokës. Të dhënat janë koduar bazuar në nivelin e pritshmërisë për rrëshqitje (0= s’ka të dhëna; 1= shumë e ulët;

2=e ulët; 3=mesatare; 4=e lartë; 5=shumë e lartë). Shkalla e përshtatshmërisë rritet me zbrit- jen e nivelit të kodeve të PRTE. 

Minimizimi i ndikimeve tek shpendët

Instrumenti i vlerësimit të integruar të biodiversi- tetit (IBAT)

PARA -PËRPUNIMI I SHTRESËS DHE KOMENTE

Përzgjedhja e zonave KBA nga databaza e KBA (iba status = “konfirmuar”) dhe KBA që kanë një përcaktim si denstinacion për shpendët migra- tore/resident.

PËRSHKRIMI

Seria e të dhënave përfshin informacion dhe veçori të siguruara nga baza e të dhënave për Zonat me Rëndësi për Biodiversitetin (KBA). Zo- nat me Rëndësi për Shpendët dhe KBA të tjera që janë krijuar si zona për shpendët migratorë/ rezidente. KBA janë identifikuar duke përdorur

një seri kriteresh të pranuar ndërkombëtarisht për shkak të rëndësisë globale për ruajtjen e pop- ullatave të shpendëve. KBA u identifikuan dhe zhvilluan bazuar në burimet e Bird Life Interna- tional. Përshtatshmëria është përcaktuar nga 0 deri në 500m nga kufiri i jashtëm i gjurmës së

ZM, më tej ajo rritet në mënyrë lineare nga 100

deri në 2000m dhe më tej.

Minimizimi i afërsisë më zonat e mundshme karstike

Harta botërore e akuiferëve karstikë

PARA -PËRPUNIMI I SHTRESËS DHE KOMENTE

PËRSHKRIMI

Zonat e mundshme karstike si pjesë e Hartës botërore të akuiferëve karstikë (WOKAM) ka për qëllim të rrisë ndërgjegjësimin ndaj këtyre buri- meve të vlefshme por të cënueshme të furnizimit me ujë të ëmbël dhe, të ndihmojë në adresimin e menaxhimit të burimeve ujore  globale. Seria e të dhënave përfshin shkëmbinj të vazhdueshëm karbonatikë dhe shkëmbinj jo të vazhdueshëm karbonatikë. Shkëmbinjtë e vazhdueshëm karbonatikë kanë më shumë gjasa të përmba- jnë zona karstike (që mund të shkaktojnë një sërë problemesh për projektet eolike) prandaj përshtatshmëria në këto zona vlerësohet = 30. Ndërsa në shkëmbinjtë karbonatikë të ndërprerë ka më pak gjasa të gjenden zona karstike kështu

që përshtatshmëria është vlerësuar në:=60. 

ZONAT E MBROJTURA

Minimizimi i afërsisë me zonat e mbrojtura

Baza e të Dhenave Botërore për Zonat e Mbrojtura (WDPA)

Këshilli i Evropës – Agjencia Evropiane e Mjedisi

PARA -PËRPUNIMI I SHTRESËS DHE KOMENTE

 Seria e të dhënave nga Baza Botërore e të Dhenave  për

Zonat e Mbrojtura (BDBZM) përfshin: “Rezervat natyror i menaxhuar” (Kategoria IV IUCN), “Pejsazh i mbrojtur” (Kategoria  V IUCN), “Rezervë e burimeve” (Kategoria VI IUCN),” “Park kombëtar” (Kategoria II IUCN), “Monument natyre” (Kategoria III IUCN), “Zonë Ramsar, ligatinë me rëndësi ndërkombëtare”, “Rezervë strikte natyrore (Kate- goria I IUCN), dhe “Zona të trashëgimisë botërore (naty- rore ose të përzier)”. Në rast të “Zonave Ramsar, ligatinë me rëndësi ndërkombëtare” u konsiderua dhe nje distancë shtesë prej 1500m nga kufiri i zonës (reale ose të përafërt) duke qenë kështu në përputhje me parashikimet në ligjin shqiptar (ligji nr.81/2017 “Për zonat e mbrojtura”). Për zo- nat Emerald, informacioni përmban zonat kandidate.

PËRSHKRIMI

Seria e të dhënave përfshin informacion nga Baza Botërore e të Dhënave për Zonat e Mbrojtura (WDPA) dhe nga Rrjeti

i Zonave Emerald. Baza Botërore e të Dhënave për Zonat e Mbrojtura është një burim informacion global për zonat e mbrojtura detare dhe tokësore e cila përditësohet çdo muaj. Të dhënat kategorizohen bazuar në kriteret e Bashkimit Ndërkombetar për Ruajtjen e Natyrës (IUCN). Zonat e mbro- jtura identifikohen ose si poligon ose si pika përfaqësuese. Rrjeti Emerald është një rrjet ekologjik i përbërë nga Zona me Interes të Veçante Ruajtje. Shqipëria përfshin disa zona kan- didate për rrjetin Emerald. Përshtatshmeria është përcaktuar nga 0 deri në 500m nga kufiri i jashtëm i gjurmës së ZM, më tej ajo rritet në mënyrë lineare nga 100 në 2000m dhe më tej. 

ZONAT E MBROJTURA

Minimizimi i afërsisë me zonat e mbrojtura

Baza e të Dhenave Botërore për Zonat e Mbrojtura (WDPA)

Këshilli i Evropës – Agjencia Evropiane e Mjedisi

PARA -PËRPUNIMI I SHTRESËS DHE KOMENTE

 Seria e të dhënave nga Baza Botërore e të Dhenave  për

Zonat e Mbrojtura (BDBZM) përfshin: “Rezervat natyror i menaxhuar” (Kategoria IV IUCN), “Pejsazh i mbrojtur” (Kategoria  V IUCN), “Rezervë e burimeve” (Kategoria VI IUCN),” “Park kombëtar” (Kategoria II IUCN), “Monument natyre” (Kategoria III IUCN), “Zonë Ramsar, ligatinë me rëndësi ndërkombëtare”, “Rezervë strikte natyrore (Kate- goria I IUCN), dhe “Zona të trashëgimisë botërore (naty- rore ose të përzier)”. Në rast të “Zonave Ramsar, ligatinë me rëndësi ndërkombëtare” u konsiderua dhe nje distancë shtesë prej 1500m nga kufiri i zonës (reale ose të përafërt) duke qenë kështu në përputhje me parashikimet në ligjin shqiptar (ligji nr.81/2017 “Për zonat e mbrojtura”). Për zo- nat Emerald, informacioni përmban zonat kandidate.

PËRSHKRIMI

Grupi i të dhënave përfshin veçori nga Baza Botërore e të dhënave për Zonat e Mbrojtura  (WDPA) dhe nga zonat e Rrjetit Emerald. Baza Botërore e të dhënave për Zonat e Mbrojtura është një bazë të dhënash globale e zonave të mbrojtura tokësore dhe detare, që përditëso- het çdo muaj. Të dhënat kategorizohen bazuar në krit- eret e Bashkimit Ndërkombëtar për Ruajtjen e Natyrës (IUCN). Zonat e mbrojtura identifikohen ose me një poligon ose me një pikë përfaqësuese. Rrjeti Emerald është një rrjet ekologjik i formuar nga zona me interes

të veçantë ruajtje. Për Shqipërinë përfshin vetëm zona kandidate. 

SIPËRFAQE UJORE

Minimizimi i afërsisë me sipërfaqet ujore

Qendra e përbashkët e kërkimit – Sipërfaqja ujore

globale; Agjencia e Zhvillimit të Territorit  (AZHT)

PARA -PËRPUNIMI I SHTRESËS DHE KOMENTE

Konvertimi i Sipërfaqeve Ujore globale nga tipi

raster në vektor. Shkrimi i burimeve të ndryshme.

PËRSHKRIMI

Sipërfaqja Ujore Globale, ofron informacion

nga të dhënat e mbledhura përgjatë 35 vjetëve duke përdorur sensorë të distancës. Seria e të dhënave përfshin lumenj dhe liqene. Të dhënat e siguruara nga AZHT konsistojnë në një zonë buferike prej 50m përreth rrjedhave ujore dhe

përfshin: përrenj, lumenj, kanale, diga dhe pellg- je. Përshtatshmëria është përcaktuar nga 0 deri në 500m nga kufiri i jashtëm i gjurmës së ZM, me tej ajo rritet në mënyrë lineare nga 100 deri në

1000m dhe më tej.

OBJEKTE KRITIKE

Parapëlqimi për afërsi me zona të objekteve kritikë

Shërbimi i monitorimit të tokës Copernicus – Sistemi Corine i mbulesës së tokës- Agjencia e Zhvillimit të Territorit (AZHT)

PARA -PËRPUNIMI I SHTRESËS DHE KOMENTE

Përzgjedhja e zonave të mbulesës së tokës Co- rine. Kombinimi i burimeve të të dhënave.

PËRSHKRIMI

Seria e të dhënave përfshin, njësi industriale ose tregetare (CLC121), zona portuale (CLC123), zona minerare (CLC131), zona mbetjesh (CLC132), zona ndërtimore (CLC 133) sipas hartës Corine të mbulesës së tokës dhe guva, TAP dhe zona industriale nga AZHT. Për- shtatshmëria maksimale paraqitet deri në 500m nga kufiri i objektit, më tej në distancë 500, deri në 1000m përshtatshmëria zvogëlohet dhe mbi

1000m distancë përshtatshmëria vlerësohet në 0. 

BURIME HISTORIKE

Minimizimi i afërsisë me zona të burimeve historike

Agjencia e Zhvillimit të Territorit (AZHT)

PARA -PËRPUNIMI I SHTRESËS DHE KOMENTE

Përzgjedhja e zonave të mbulesës së tokës Co- rine. Kombinimi i burimeve të të dhënave.

PËRSHKRIMI

Seria e të dhënave përfshin, parqe arkeologjike, kështjella, kulla, zona monumentale, muzeume, galeri arti, ndërtesa historike, kisha, xhami, ura, nekropole. Përshtatshmëria është përcaktuar nga

0 deri në 2000m nga kufiri i jashtëm i gjurmës së objektit, më tej ajo rritet në mënyrë lineare nga 100 deri në 5000m dhe më tej. 

KUFIZIM NGA BURIMET HISTORIKE

Shmangia e zonave historike

Agjencia e Zhvillimit të Territorit (AZHT)

PARA -PËRPUNIMI I SHTRESËS DHE KOMENTE

Llogaritja e 2000metra zonë buferike përreth linjës me qellim që të krijohen zonat e kufizimeve

PËRSHKRIMI

Seria e të dhënave përfshin, parqe arkeologjike, kështjella, kulla, zona monumentale, muzeume, galeri arti, ndërtesa historike, kisha, xhami, ura, nekropole. Një zonë buferike prej 2000m është përcaktuar si distancë përjashtimore. 

DENDËSIA E POPULLSISË

Shmangia e zonave me popullsi të dendur

Qendra e përbashkët e kërkimit – Vendbanimet

humane globale

PARA -PËRPUNIMI I SHTRESËS DHE KOMENTE

Llogaritja e 2000metra zonë buferike përreth linjës me qellim që të krijohen zonat e kufizimeve

PËRSHKRIMI

Rrjeti i zonave të populluara pasqyron shpërn- darjen dhe densitetin e popullsisë, e shprehur

në numër banorësh për qelizë (250m2). Prania e popullatës vlerësohet nga prania e ndërtimeve. Pikët janë shënuar në mënyrë të tillë që qelizat me vlera të larta të rezultojnë më pak të për- shtatshme (nëpërmjet nje funksioni linear). 

KUFIZIM NGA ZONAT E REKREACIONIT

Shmangia e zonavet të gjelbërta urbane dhe ato të rekreacionit

Sherbimi Kopernikus I Monitorimit te Tokes –

Mbulesa e Tokes Corine

PARA -PËRPUNIMI I SHTRESËS DHE KOMENTE

Përzgjedhja e zonave të mbulesës së tokës Corine. Llogaritja e zonës buferike prej 2000m.

PËRSHKRIMI

Seria e të dhënave përfshin: Zona të gjelbëra urbane (CLC141), terrene sportive dhe çlodhje (CLC142). Një zonë buferike prej 2000m është përcaktuar si distancë përjashtimore. 

AEROPORTE

Minimizimi i afërsisë me aeroportet

Agency of Territorial Development (ATD)

PARA -PËRPUNIMI I SHTRESËS DHE KOMENTE

PËRSHKRIMI

Të dhënat përfaqësojnë zona urbane dhe me ndërtime. 

KUFIZIM NGA URBANIZIMI

Agjencia e Zhvillimit të Territorit (AZHT)

Agjencia e Zhvillimit të Territorit (AZHT)

PARA -PËRPUNIMI I SHTRESËS DHE KOMENTE

PËRSHKRIMI

Të dhënat paraqesin gjurmët e aeroporteve në të gjithë vendin. Aeroportet paraqesin një sërë kufizimesh për shkak të rregullave të sigurisë së fluturimit. Përshtatshmëria është përcaktuar nga 0 deri në 5000m nga kufiri i jashtëm i gjurmës

së objektit, më tej ajo rritet në mënyrë lineare në

100 deri 30 km dhe më tej. 

SHPEJTËSIA E ERËS

Parapëlqimi për zona të karakterizuara nga shpejtësi mesatare optimale e erës

 
 
 

Agjencia e Zhvillimit të Territorit (AZHT)

 
 

PARA -PËRPUNIMI I SHTRESËS DHE KOMENTE

 

PËRSHKRIMI

Të dhënat përfaqësojnë shpejtësinë mesatare të erës në lartësinë 100m. Të dhënat janë përftuar nga informacione në shkallë të gjerë për klimën e erës te ofruara nga Qëndra Europiane për Parashikimet e Motit në Shkallë Mesatare. Përshtatshmëria konsiderohet e ulët (0) në shpejtësi ere mesatare <5ms. Nga vlera 5m/s përshtatshmëria rritet në mënyrë lineare deri në vlerën (100) në shpejtësinë 13m/s dhe më lart saj (vlera maksimale mesatare për Shqipërinë është

14.4m/s).

 
 

by

Artificial Lift Summit 2021

Explore Innovative Solutions and Latest Technologies That Support Artificial Lift.

Connect with 350+ industry leaders to discuss strategies and solutions that maximize production and operations.

21st – 22nd October 2021 | 100% Virtual Event

 SUBMIT YOUR DETAILS BELOW TO RECEIVE LATEST CONFERENCE AGENDA

21-22 OCTOBER 2021

With an intense 2-days agenda, the conference seeks to expand in-depth discussions, techniques and applied knowledge to explore the next generation of artificial lift technologies and techniques for use in the optimization of shale production. You will gain insights from the best in the industry and make lifelong friends.

The Artificial Lift Summit – 2021 will hold a promising meeting place for the industry, through its interactive sessions, highlighting the latest in artificial lift systems advancements.

 Why Attend

Uncover the latest advances and strategies in latest market intelligence addressing artificial lift optimization.

Network with E&P leaders and peers from global organizations.

Expand your knowledge and learn about opportunities in the artificial lift sector. 

Discover latest solutions and emerging trends from reputable energy companies.