One Year Success of Albania Energy Association

Erlet Shaqe
One Year Success of Albania Energy Association “Greeting of the Chairman of  AEA”
Mr.Erlet Shaqe

Erlet Shaqe

Energy is a commodity.

Like other commodities, it is exchanged in the markets, on the basis of supply and demand. Like all markets, the energy market is influenced by regulations and political decisions. Energy is regarded as a strategic commodity, vital for a country’s security and for national interests. But there are also other reasons for the close interaction between politics and business in this market:

– Firstly, access to natural resources such as oil, gas and hydropower and renewable is dependent on government decisions and licenses.

– Secondly, the development of energy resources requires huge investments and can generate huge revenues.

– And thirdly, energy production and energy consumption are closely linked to the two main challenges that mankind is facing today: alleviating poverty and reducing greenhouse gas emissions.

The Albania Energy Association represents the Albania energy industry, covering all renewable power, heat and fuels. The Albania Energy Association was established in 2011 to represent Albania energy producers, consumers and promote the use of sustainable energy in the Albania.

Erlet Shaqe and Minister of Economy Trade and Energy Nasip Naco       Erlet Shaqe and Minister of Economy Trade and Energy Nasip Naco

We are active across the whole spectrum of energies: electric power, heat, renewable energy, bio-energy. We represent a wide variety of organizations, including generators, project developers, fuel and power suppliers, equipment producers and service providers. Members range in size from major multi-nationals to sole traders.

Erlet Shaqe and Minister of Economy Trade and Energy Nasip Naco       New Genesis CEO "Despina Melenti" and AEA Chairman "Erlet SHaqe"

I want to note the special importance of holding this exhibition for Albanian construction companies. Albania has been actively involved in large-scale investments in construction and energy. This event will attract significant investments in the construction and infrastructure of Albania. In this regard, Expos in Albania will demonstrate new level of nations’ understanding each other and will give the impetus to the exhibition movement of EXPO. Thank you for being part of AEA and helping us during this year.

 

Nje Vit Suksesi i SHSHE – Shoqates Shqiptare te Energjise “Fjalimi i Kryetarit te SHSHE-s”
Z.Erlet Shaqe

AEA Chairman - Erlet Shaqe

Energjia është një produkt.
Si çdo produkt tjetër, edhe energjia shkëmbehet në tregje, mbi bazën e kërkesë ofertës. Si të gjithë tregjet e tjerë, tregu i energjisë ka ndikim të drejtpërdrejtë nga rregullatorët dhe vendimet politike. Energjia konsiderohet si një produkt strategjik, thelbësore për sigurinë e vendit dhe për interesat kombëtar. Por gjithashtu ka arsye të tjera për një bashkëpunim të ngushtë ndërmjet politikës dhe biznesit në këtë treg:

– Si fillim, aksesi ndaj burimeve natyrore si: naftës, gazit, burimeve ujore mbështeten në vendimet dhe licencat e qeverisë;
– Së dyti, zhvillimi i burimeve të energjisë kërkon investime të mëdha të cilat mund të gjenerojnë të ardhura të mëdha;
– Së treti, prodhimi dhe konsumimi i energjisë janë të lidhura ngushtë me dy prej sfidave më të mëdha që njerëzimi po përballët ditët e sotme: ulja e varfërisë dhe zvogëlimi i emetimeve të efektit serrë.

Si rrjedhojë, është një industri e cila të tërheq vëmendje të konsiderueshme të sferës politike, si dhe kërkon një bashkëveprim të ngushtë ndërmjet politikës dhe tregjeve, dhe një mirëkuptim të qartë të roleve kyçe të qeverisë dhe industrisë. Do të dëshiroja të ndalesha pak mbi Shoqatën Shqiptare të Energjisë e cila ka krijuar një kuadër i cili merr për bazë karakteristika të veçanta të tregut energjetik. Një kuadër i cili siguron legjitimitetin e interesave tregtare të kompanive dhe mbrojtjen e interesave të gjerë publike.

AEA Conference - Erlet Shaqe    AEA Conference - Erlet Shaqe

Shoqatë Energjetike Shqiptare përfaqëson në Shqipëri industrinë energjetike, duke mbuluar gjithashtu të gjithë energjinë e rinovueshme. Shoqata e Energjisë në Shqipëri është themeluar në 2011 për të përfaqësuar prodhuesit dhe konsumatorët e energjisë në Shqipëri, si dhe të promovojë përdorimin e energjisë së rinovueshme në Shqipëri. Anëtarësimi në shoqatën tonë është aktive për të gjithë spektrin e energjisë: energjinë elektrike, ngrohjen energjinë e rinovueshme, bio –energjinë . Ne përfaqësojmë një varietet të gjerë organizatash, duke përfshirë gjeneratorët, hartuesit e projekteve, furnizuesit e gazit dhe energjisë , prodhuesit e pajisjeve dhe përfaqësuesit e shërbimit. Anëtarët variojnë nga kompani gjigante multi-nacionale tek tregtarët individuale.

AEA Conference - Erlet Shaqe     AEA Conference - Erlet Shaqe

Do doja te ndalesha në rëndësinë që ka ky panair për kompanitë e ndërtimit. Shqipëria në mënyrë aktive vitet e fundit është përfshirë në investime të një shkalle të lartë në ndërtime dhe energji. Ky panair në mënyrë të ndjeshme do të tërheqë investues në ndërtim dhe infrastrukturë. Dhe kjo falë Panairit Ndërkombëtar “Ndërtime Shqipëri” i cili demonstron kuptimin ndërmjet popujve të Ballkanit për ti dhënë një shtysë të fuqishme rizgjimit ekonomik të mbarë rajonit tonë

Download Presentation of Conference – “Energy and Intelligent Buildings”

Related Post

Energjia, duhen 50 milionë euro. Thatësira prek bu... Shqipërisë do t’i duhet të shpenzojë të paktën 50 milionë euro të tjera për të blerë energji elektrike nga importi gjatë dy muajve të ardhshëm. Korpo...
TAP criticises recent report and announces pipelin... On 29 July, the Trans Adriatic pipeline (TAP) consortium announced that 14 000 pipes have already been delivered to Greece and Albania for the constru...
Gazprom Announces New Gas Supply Route under Black... Russian energy giant Gazprom has said it signed a memorandum with Italy's Edison SpA and Greece's DEPA SA on gas deliveries. In a press statement, ...
EU urged to help Western Balkans phase out coal As leaders meet in Vienna to discuss closer cooperation, they must address the energy transition, argues CAN Europe  The EU should use its influence ...
Albania’s Gas Master Plan sets out an Exciting Fut... Interestingly enough, the gas sector once played an important role in Albania and the country was a relatively large gas producer. In 1982, gas produc...
share