AEA News

28
Apr 2012

VENDIM Nr.104, datë 28.2.2007 PËR NJË SHTESË NË VENDIMIN NR.27, DATË 19.1.2007 TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE “PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TË VLERËSIMIT DHE TË DHËNIES SË KONCESIONEVE” Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 4 të nenit 5 të ligjit nr.9663, datë 18.12.2006 “Për koncesionet”, me propozimin e Ministrit të Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, Këshilli i Ministrave VENDOSI: Në fund të pikës 1 të kreut VI “Hartimi i dokumenteve të procedurës konkurruese” të vendimit nr.27, datë 19.1.2007 të Këshillit të Ministrave, shtohet një paragraf, me këtë përmbajtje: “Në të......

Read More


April 28, 2012

VKM Nr. 27 dt. 19.01.2007

VENDIM Nr. 27, datë 19.1.2007 PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TË VLERËSIMIT DHE TË DHËNIES SË KONCESIONEVE Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 4 të nenit 5 të ligjit nr.9663, datë 18.12.2006...


April 28, 2012

Ligji Nr.9663 dt. 18.12.2006 i azhornuar – Për konçesionet

LIGJ Nr. 9663, datë 18.12.2006 i azhornuar * Ndryshuar me ligjin nr.9995, date 22.09.2008 ** Ndryshuar me ligjin nr.10137, date 11.05.2009 *** Ndryshuar me ligjin nr.10157, date 15.10.2009 PËR KONCESIONET Në mbështetje të neneve 78...


April 28, 2012

AKT NORMATIV Nr.1, datë 5.5.2010 – “PËR KONCESIONET”

AKT NORMATIV Nr.1, datë 5.5.2010 PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR.9663, DATË 18.12.2006 “PËR KONCESIONET”, TË NDRYSHUAR Në mbështetje të nenit 101 të Kushtetutës, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave VENDOSI: Në...


April 28, 2012

MINERAL RESOURCES ALBANIA

MINERAL RESOURCES ALBANIA Albania is a country rich in mineral resources. Mineral exploration, exploitation and processing constitute a key component of the Albanian economy, due to a traditional mining industry, that has been a solid...


April 28, 2012

HYDRO ENERGY POTENTIAL IN ALBANIA

HYDRO ENERGY POTENTIAL IN ALBANIA The landscape is intersected by the valleys of Vjosa, Devoll, Osum, Shkumbin, Erzen, Mat and Drin rivers, eastward and westward, which enable the connection of Adriatic Sea with the internal part...


April 28, 2012

RENEWABLE ENERGY IN ALBANIA

RENEWABLE ENERGY RESOURCES AND ENERGY EFFICIENCY IN ALBANIA ALBANIA OVERVIEW Albania shares a border with Greece to the south/southeast, Macedonia to the east, Kosovo to the northeast, and Montenegro to the northwest. Western Albania lies along the...


March 25, 2012

One Year Success of Albania Energy Association

One Year Success of Albania Energy Association “Greeting of the Chairman of  AEA” Mr.Erlet Shaqe Energy is a commodity. Like other commodities, it is exchanged in the markets, on the basis of supply and demand. Like...


December 22, 2011

Panairi i Ndertimit “23-25 Mars Tirane-Shqiperi “

www.kataskeves.com.gr www.constructionsalbania.com     EXPO BALKAN FOKUSOHET NË NDËRTIM Doni të vendosni produktet dhe shërbimet tuaja përballë Shoqërive më të mëdha të Ndërtimit në Ballkan, Rishitësit e Materialeve të Ndërtimit, Tregtarëve dhe Shoqatave përkatëse të...


November 01, 2011

CONSTRUCTIONS EXPO Tirana-Albania “23-25 March 2012”

Complete Advertising Program TV: Spots at the biggest international TV channels at prime time zone. RADIO: Spots at prime time zones. OUTDOOR: Piza & Billboards at discrete points in main roads. INVITATION: Invitations are sent...


October 21, 2011

Statusi “Shoqates Shqiptare e Energjise”

Shkarkoni Statusin e “Shoqates Shqiptare e Energjise” Related Post VKM Nr. 448 dt. 16.06.2010 VENDIM Nr.448, datë 16.6.2010 PËR DISA SHTESA NË VENDIMIN NR.27, DATË 19.1.2007 TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE "PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TË...


September 29, 2011

Energy Price Albania

Family I – 7.7 L/kWh Family II – 13.5 L/kWh KESH Tariff – 1 L/kWh FPSH Tariff- 2.2 L/kWh CEZ  Tariff- 5 L/kWh OST Tariff- 0.65 L/kWh Related Post The first 100% green project in...


September 29, 2011

Building Efficiency Project

Albania Building Efficiency Project First project related with construction companies and local authority. Related Post Albania Delays with one more Month the Onshore Oil... As it was made know in previous (mid May 2015) the AKBN...


June 08, 2011

SA Group ( Sustainable Asset Group )

We are an Austrian Consulting Group consisting of • SA Financial Services GmbH • SA Consulting GmbH We are specialised in the development support of feasible projects and investments in emerging markets considering also sustainable,...


Word of the chairman
June 01, 2011

Word of the chairman

All of today’s energy sources that are used globally will continue to be needed in the foreseeable future. Energy, especially in the form of electricity is the basis for the modern society development and contributes...


Page 25 of 28« First...1020...2324252627...Last »
Advertisement

Follow us on Facebook

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

Subscribe to AEA

*