Italian Trade Agency

Italian Trade Agency

ITA (2)ICE – Agjencia ka detyrën të lehtësojë, të zhvillojë e të promovojë marrëdhëniet ekonomike dhe tregtare italiane me vendet e tjera duke i kushtuar një vëmendje të posaçme nevojave të Ndërmarrjeve të Voga e të Mesme, organizatave e grupimeve të tyre – dhe vepron me qëllim zhvillimin e ndërkombëtarizimit të ndërmarrjeve italiane si dhe për tregtimin e të mirave dhe shërbimeve italiane në tregjet ndërkombëtare.

Përmes selisë së Romës, Zyrës së Milanos dhe rrjetit nëpër botë, Agjencia zhvillon veprimtari informimi, asistence, promovimi për ndërmarrje dhe institucione, formim për ndërmarrje dhe të sapo diplomuar dhe nxit bashkëpunimin në sektorët industrial, bujqësor e agro – ushqimor, në ata të shitjes dhe të shërbimeve.

ICE – Agjencia vepron jashtë vendit në kuadër të Përfaqësive diplomatike italiane, në sinergji me organi­zatat sipërmarrëse dhe subjektet e tjera publike e private të interesuara, duke siguruar një mbështetje të bashkërenduar për sipërmarrjet dhe rrjetet kombëtare që angazhohen në procesin e ndërkombëtarizimit me qëllim promovimin e imazhit të produktit italian në botë dhe Italisë si vend për investimet e huaja.

Zyra ICE e Tiranës promovon eksportet italiane në Shqipëri dhe tërheqjen e investimeve shqiptare në Itali, ofron këshillim mbi situatën e tregut, organizon aktivitete promovuese dhe koordinon pjesëmarrjen e pro­dhuesve italianë në panairet dhe ekspozitat kryesore.

Shërbimet kryesore të ofruara janë: Shërbime marketing, Sondazh për produktin, Gjetje e palës vendase, Gjetje të partnerëve italianë dhe shqiptarë, Organizim takime biznesi, Shërbime publicitare, Shpërndarje e materialeve informuese, Reklama dhe Publicitet multimedial, Informacione të rezervuara, Kthim të TVSH, Zgjidhje të mosmarrëveshjeve tregtare.

Agjencia ICE Tirana
Rruga Ismail Qemali, Pallati Gener 2 | 10000 Tirana
E-mail: tirana@ice.it
Tel: (003554) 2251051 / 2251036
+Fax: (003554) 2251034


ITA (2)

L’ICE-Agenzia ha il compito di agevolare, sviluppare e promuovere i rapporti economici e commerciali ita­liani con l’estero con particolare attenzione alle esigenze delle piccole e medie imprese, dei loro consorzi e raggruppamenti – e opera al fine di sviluppare l’internazionalizzazione delle imprese italiane nonché la commercializzazione dei beni e servizi italiani nei mercati internazionali.

Attraverso la sede di Roma, l’Ufficio di Milano e la rete nel mondo l’Agenzia svolge attività di informazione, assistenza, promozione a imprese e istituzioni, di formazione a imprese e a giovani laureati e promuove la cooperazione nei settori industriale, agricolo e agro-alimentare, della distribuzione e del terziario.

L’ICE-Agenzia opera all’estero nell’ambito delle Rappresentanze diplomatiche italiane, in sinergia con le organizzazioni imprenditoriali e gli altri soggetti pubblici e privati interessati, assicurando un supporto coor­dinato alle imprese e reti nazionali che si impegnano nel processo di internazionalizzazione con l’obiettivo di promuovere l’immagine del prodotto italiano nel mondo e l’Italia quale destinazione degli investimenti esteri.

L’Ufficio ICE di Tirana promuove le esportazioni italiane in Albania e l’attrazione degli investimenti albanesi in Italia; offre consulenze sulla situazione di mercato, organizza eventi promozionali e coordina la parteci­pazione dei produttori italiani alle principali fiere ed esposizioni.

I principali servizi offerti sono: Servizi marketing, Sondaggio prodotto, Ricerca controparti locali, Ricerca par­tner italiani e albanesi, Organizzazione incontri, Servizi pubblicitari, Diffusione materiale informativo, Inser­zioni pubblicitarie e Pubblicità multimediale, Informazioni riservate, Recupero TVSH – Vertenze commerciali.

Agenzia ICE Tirana
Rruga Ismail Qemali, Pallati Gener 2
10000 Tirana
E-mail: tirana@ice.it
Tel: (003554) 2251051 / 2251036
Fax: (003554) 2251034

 

Related Post

Combined Heat & Power Combined Heat & Power Forms of power generation using combustion can generally be made more efficient if the surplus heat is captured and used to...
New Onshore Oil & Gas Blocks in Albania, 15th... Albania’s Government Officials from the Ministry of Energy & Industry of Albania and AKBN will join IRN’s 4th Balkans Oil & Gas Summit to shar...
Blackbird Energy: Buy The Rumor, Sell The News Summary Blackbird Energy is an emerging explorer targeting the Montney formation in Canada. Thanks to its first two Montney wells, the company garne...
Albania sees number of PV projects to compete in u... The Albanian Ministry of Energy and Industry is currently reviewing another project proposal for a PV project that very likely will compete in the sol...
Final Facilitating multi-level governance for Ener...  The GIZ Open Regional Fund for South-East Europe – Energy Efficiency (ORF-EE), in collaboration with its Facilitating multi-level governance for Ener...
share