ITALCOSTRUZIONI SRL

ITALCOSTRUZIONI SRL

ital construtCostituita nel 1977, ha lavorato nel settore privato realizzando consistenti programmi di edilizia residenziale, centri sportivi, edifici direzionali ed opifici industriali. Ha svolto la propria attività nel campo dell’edilizia re­sidenziale pubblica convenzionata (ERP) come promotore e costruttore di programmi convenzionati con la pubblica amministrazione. Ha realizzato circa 700 alloggi di varie tipologie (appartamenti e villini) con relati­ve urbanizzazioni e superfici destinate a servizi connessi con le residenze (negozi, uffici, studi professionali ed artigianali, ecc.).

ITALCOSTRUZIONI SRL
Via Latina 11/A – 03011 Alatri (FR)
0039 0775 408360
0039 0775 408178
italcostruzionisrl@impresevellucci.it
www.impresevellucci.it


E themeluar në vitin 1977, ka punuar në sektorin privat duke realizuar programe të rëndësishme të ndërt­imeve rezidenciale, qendra sportive, qendra biznesi dhe fabrika. E ka kryer veprimtarinë e vet në fushën e ndërtimit rezidencial publik të konvencionuar (ERP) si promovues dhe ndërtues i programeve të konvencio­nuara me administratën publike. Ka realizuar 700 banesa të llojeve të ndryshme (apartamente dhe vila) me urbanizimin përkatës dhe sipërfaqe për shërbimet e lidhura me banesat (dyqane, zyra, studio profesionale dhe artizanale, etj.).

Related Post

Gas Pipeline Web Sought to Reduce Russia’s Grip on... European officials on Friday will take a step toward creating a web of natural gas pipelines across the region’s southeast as a way to reduce the thre...
Construction Begins on Trans Adriatic Pipeline ATHENS—Construction work has begun on the Trans Adriatic Pipeline, which is expected to bring natural gas from the Caspian Sea to Europe and ease rel...
VKM Nr. 27 dt. 19.01.2007 VENDIM Nr. 27, datë 19.1.2007 PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TË VLERËSIMIT DHE TË DHËNIES SË KONCESIONEVE Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutë...
Final Facilitating multi-level governance for Ener...  The GIZ Open Regional Fund for South-East Europe – Energy Efficiency (ORF-EE), in collaboration with its Facilitating multi-level governance for Ener...
TAP issues contract notice for supply and installa... TAP issues contract notice for supply and installation of gas turbine compressors in Greece and Albania Trans Adriatic Pipeline (TAP) is continui...
share