ISME DI BRAMANTI FRANCESCO SRL

ISME DI BRAMANTI FRANCESCO SRL

ismeL’azienda nasce dal fondatore nel Polo petrolchimico di Augusta – Priolo – Siracusa. Negli anni la società si è specializzata sia nella manutenzione per le raffinerie petrolchimiche che nelle costruzioni in acciaio, al carbonio e in cls. Sono stati inoltre realizzati impianti fotovoltaici ed eolici per il settore dell’energia.

ISME DI BRAMANTI FRANCESCO SRL
C.da Cozzo delle Forche – 96011 Augusta (SR)
0039 09 31991289
0039 09 31513913
roberto@ismesrl.com
www.ismesrl.com


Ndërmarrja lind nga themeluesi i saJ në Polin petrolkimik në Augusta – Priolo – Siracusa. Me kalimin e viteve ndërmarrJa është specializuar si në mirëmbaJtJe për rafineritë petrolkimike, po ashtu edhe në ndërtimet në çelik, karbon dhe beton. Përveç këtyre Janë realizuar edhe impiante fotovoltaike dhe eolike për sektorin e energJisë.

Related Post

VKM Nr. 27 dt. 19.01.2007 VENDIM Nr. 27, datë 19.1.2007 PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TË VLERËSIMIT DHE TË DHËNIES SË KONCESIONEVE Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutë...
TAP criticises recent report and announces pipelin... On 29 July, the Trans Adriatic pipeline (TAP) consortium announced that 14 000 pipes have already been delivered to Greece and Albania for the constru...
WB6 electricity report: Slow progress in establish... The Western Balkan Six (WB6) countries have been progressing in developing their electricity markets at different pace, while the regional market is s...
Gas diplomacy in the Balkans… Natural gas diplomacy in the Balkans is set to intensify, the result of more initiatives put forward by the United States and Russia.  In Greece, whi...
Global Oil&Gas: Black Sea & Mediterranea... Developing and maximising upstream prospects in Black Sea and Mediterranean oil and gas projects – Overcoming technical challenges for success The Gl...
share