INTERMIN SRL

INTERMIN SRL

INTERNIMElaborazione e aggiornamento schede paese con raccolta dei principali indicatori economici e produttivi. Ricerca selezione di opportunità di gare pubbliche con successiva presentazione delle stesse alle aziende di settore. Assistenza alle imprese in ogni fase delle istruttorie riferite alle gare e alle trattative dirette, inclu­se la contrattualistica e le costituzioni di joint-ventures locali. Attività giuridica comparata.

INTERMIN SRL
Via Tuscolana 339 – 00181 Roma
0039 06 70614535
0039 06 70302660
info@swiss-group.eu
www.swiss.group.eu


Asistencë për sipërmarrjet italiane. Operon si General Consulting në 23 vende të huaja. Kryen këto funksio­ne kryesore: – Përgatitje dhe përditësim i skedës për vendin përkatës me mbledhjen e treguesve kryesorë ekonomikë dhe prodhues; – Kërkim dhe përzgjedhje e mundësisë së pjesëmarrjes në tenderim publik dhe prezantim i tyre tek sipërmarrjet; – Asistencë sipërmarrjeve në çdo fazë përgatitore në lidhje me tenderat dhe traktativat e drejtpërdrejta, përfshi fazën e hartimit të kontratave dhe krijimin e joint-ventures vendase; – Aktivitet juridik krahasimor.

Related Post

TAP says construction of pipeline’s Albanian... The Trans Adriatic Pipeline (TAP) AG has announced that the construction of the pipeline on the territory of Albania is progressing without delays. ...
VKM Nr. 87 dt. 16.01.2008 VENDIM Nr.87, datë 16.1.2008 PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR.27, DATË 19.1.2007 TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE "PËR MIRATIMIN E RREGULL...
Onsite renewables Onsite renewables Renewable heat and power provision for buildings, developments, estates and communities Use of onsite renewable power generation...
Gas Pipeline Web Sought to Reduce Russia’s Grip on... European officials on Friday will take a step toward creating a web of natural gas pipelines across the region’s southeast as a way to reduce the thre...
Two more 2 MW PV project proposals submitted to Al... The Albanian Ministry of Energy and Industry has received two more proposals for PV projects with a capacity of up to 2 MW. The projects, which will l...
share