INC HOTEL & RESTAURANTS

INC HOTEL & RESTAURANTS

logo_inc_sxINC Hotels Group (del Gruppo Incerti è l’esaltante espressione della recettività alberghiera e turistica nel territorio altamente industrializzato di Reggio Emilia e Parma (1.000.000 abitanti) dotato di infrastrutture avanzate (autostrade, centri intermodali trasporto merci, ferrovia ad alta velocità, aeroporto), poli attrattivi di primo livello (università, fiere internazionali, agenzia dell’Unione Europea), centri d’interesse culturale, con­gressuale; sin dal 1908, si è sviluppato a macchia d’olio accompagnando il tumultuoso sviluppo industriale dell’area pur mantenendo l’impronta familiare e l’etica dell’ospitalità, patrimoni della storia, della cultura, dell’arte e della tradizione locali, ma dotandosi delle più avanzate tecnologie e metodologie congegnali all’industria dell’ospitalità Europea del XXI° secolo.

INC HOTEL & RESTAURANTS
Via Reggio 51/a – 43126 Parma
0039 0521 994247
0039 0521 992317
info@inchotes.com
www.inchotels.com


INC Hotels Group (Grupi Incerti) është shprehja më e spikatur e mikpritjes turistike në territorin fort të in­dustrializuar të Reggio Emilia dhe Parma (1.000.000 banorë) ku ndodhen infrastruktura të përparuara (au­tostrada, qendra intermodale për transportin e mallrave, hekurudhë për shpejtësinë e lartë, aeroport), pole atraktive të nivelit të parë (universitetet, panaire ndërkombëtare, agjenci të Bashkimit Evropian), qendra të interesit kulturor, kongresual; që nga viti 1908, është përhapur shumë, duke ndjekur zhvillimin e vrullshëm industrial të zonës, edhe pse duke ruajtur karakterin familjar dhe etikë e mikpritjes, trashëgimi historike, kulturore, artistike dhe të traditës vendase, por duke u pajisur me teknologjitë dhe metodologjitë më të përparuara në fushë të industrisë pritëse evropiane të shekullit XXI.

Related Post

Bulgaria seeks to attract Azerbaijani investment i... Bulgaria intends to attract Azerbaijani investment in its energy sector. The Bulgarian government has delivered a package of energy cooperation projec...
Strategic International Cooperation on Science and... International Center on Small Hydro Power, an international organization co-funded by the UN devoted to the promotion and development of small hydro p...
The growth of the pipelines in SEE: a political or... In the last period, by a rapid glimpse seems that we are in a multiplication of initiatives gas pipeline that advance with chaotic and indefinite road...
Albanian Prosecutors to Quiz Former Energy Chief The former director of Albania’s electricity distribution network operator, Arben Seferi, is being referred to prosecutors on suspicion of costing t...
Albania’s GDP grows 2.82 pct in first quarte... * Albania GDP grows 2.82 pct in first quarter of 2015 * Financial sector and manufacturing boost growth (Reuters) - Albania's economy grew 2.82 perc...
share