INC HOTEL & RESTAURANTS

INC HOTEL & RESTAURANTS

logo_inc_sxINC Hotels Group (del Gruppo Incerti è l’esaltante espressione della recettività alberghiera e turistica nel territorio altamente industrializzato di Reggio Emilia e Parma (1.000.000 abitanti) dotato di infrastrutture avanzate (autostrade, centri intermodali trasporto merci, ferrovia ad alta velocità, aeroporto), poli attrattivi di primo livello (università, fiere internazionali, agenzia dell’Unione Europea), centri d’interesse culturale, con­gressuale; sin dal 1908, si è sviluppato a macchia d’olio accompagnando il tumultuoso sviluppo industriale dell’area pur mantenendo l’impronta familiare e l’etica dell’ospitalità, patrimoni della storia, della cultura, dell’arte e della tradizione locali, ma dotandosi delle più avanzate tecnologie e metodologie congegnali all’industria dell’ospitalità Europea del XXI° secolo.

INC HOTEL & RESTAURANTS
Via Reggio 51/a – 43126 Parma
0039 0521 994247
0039 0521 992317
info@inchotes.com
www.inchotels.com


INC Hotels Group (Grupi Incerti) është shprehja më e spikatur e mikpritjes turistike në territorin fort të in­dustrializuar të Reggio Emilia dhe Parma (1.000.000 banorë) ku ndodhen infrastruktura të përparuara (au­tostrada, qendra intermodale për transportin e mallrave, hekurudhë për shpejtësinë e lartë, aeroport), pole atraktive të nivelit të parë (universitetet, panaire ndërkombëtare, agjenci të Bashkimit Evropian), qendra të interesit kulturor, kongresual; që nga viti 1908, është përhapur shumë, duke ndjekur zhvillimin e vrullshëm industrial të zonës, edhe pse duke ruajtur karakterin familjar dhe etikë e mikpritjes, trashëgimi historike, kulturore, artistike dhe të traditës vendase, por duke u pajisur me teknologjitë dhe metodologjitë më të përparuara në fushë të industrisë pritëse evropiane të shekullit XXI.

Related Post

VKM Nr. 87 dt. 16.01.2008 VENDIM Nr.87, datë 16.1.2008 PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR.27, DATË 19.1.2007 TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE "PËR MIRATIMIN E RREGULL...
Albania Builds on PENETRON for First Waste-to-Ener... In June 2017, Albania inaugurated its first waste-to-energy plant in Elbasan, which will almost eliminate the community’s landfill problem. PENETRON A...
Albania Italy cable potentially more profitable th... Albania is trying to position itself as the export route for cheap Balkan hydro power into Italy, ahead of Montenegro, ICIS reported. An undersea ele...
The Dutch win the incinerator concession in Tirana... An Dutch company with offices in Amsterdam, Netherlands, is the winner of the concession for the construction of the incinerator landfill and rehabili...
Woodfuel for heat Woodfuel for heat What is Woodfuel? Woodfuel for heat is woody fuel that is burned to generate energy for space heating or hot water. Woodfuel in...
share