IMRESA PIZZAROTTI & C. SpA

IMRESA PIZZAROTTI & C. SpA

logo (2)L’Impresa vanta oggi una lunga e qualificata esperienza, capacità ed affidabilità nella progettazione, re­alizzazione e gestione di opere infrastrutturali e di edilizia. I requisiti sopra descritti sono ottenuti grazie all’organizzazione Aziendale (circa 2.000 risorse umane) che si caratterizza per la padronanza delle più moderne tecniche di costruzione. Come Contraente Generale il Gruppo Pizzarotti è in grado di promuovere gli aspetti finanziari e di coordinare tutte le risorse e competenze per la progettazione, la realizzazione e la gestione ottimale di opere pubbliche complesse e di rilevante importo, dall’esecuzione chiavi in mano ai contratti Project Finance.

IMRESA PIZZAROTTI & C. SpA
Via Anna Maria Adorni 1 – 43121 Parma
0039 0521 2021
0039 0521 202 551
maretti@pizzarotti.it
www.pizzarotti.it


Ndërmarrja krenohet sot me një përvojë të gjatë e të kualifikuar, aftësi dhe besueshmëri në projektimin, rea­lizimin dhe menaxhimin e veprave infrastrukturore dhe të ndërtimit. Këto aftësi janë përftuar falë organizimit të sipërmarrjes (rreth 2.000 burime njerëzore) që karakterizohet nga zotërimi i teknikave më moderne të ndërtimit. Si kontraktues i përgjithshëm, Grupi Pizzarotti është në gjendje të promovojë aspektet financiare dhe të koordinojë të gjitha burimet dhe kompetencat për projektimin, realizimin dhe menaxhimin optimal të veprave publike të rëndësishme dhe me vlerë të lartë, që nga realizimi me dorëzim çelësash në dorë deri te kontratat Project Finance.

Related Post

Assessing the performance of natural bitumen from ... The market for high modulus asphalt mixes has become very competitive in recent years, most notably in the segment for bitumen additives. Written by E...
Strategic International Cooperation on Science and... International Center on Small Hydro Power, an international organization co-funded by the UN devoted to the promotion and development of small hydro p...
Operators planning more than 6,500 miles of offsho... Operators and developers are studying, planning, and building just over 6,577 mi (10,582 km) of oil and gas pipelines to bring these supplies from off...
WB6 electricity report: Slow progress in establish... The Western Balkan Six (WB6) countries have been progressing in developing their electricity markets at different pace, while the regional market is s...
Combined Heat & Power Combined Heat & Power Forms of power generation using combustion can generally be made more efficient if the surplus heat is captured and used to...
share