IMPRESA DI COSTRUZIONI “PATRIZI CESARE FRANCO”

IMPRESA DI COSTRUZIONI “PATRIZI CESARE FRANCO”

patriziL’Impresa nasce nel 1975 e nel corso degli anni è diventata una delle più solide realtà aziendali nella pro­vincia di Frosinone, in particolar modo nelle realizzazioni di complessi residenziali, nel campo delle ristrut­turazioni edilizie e nella bonifica amianto. La società ha ampliato negli ultimi dieci anni la propria struttura dotandosi di uno Studio di Progettazione e di una Società Immobiliare, attraverso le quali proporre al mer­cato nuove soluzioni immobiliari. I servizi che l’impresa propone ai suoi clienti sono: Progettazione e realiz­zazione edilizia residenziale/commerciale/terziaria. Ristrutturazione edilizia edifici civili /impianti industriali. Progettazione e realizzazione edifici sostenibili e a basso consumo energetico. Specializzazione in tecniche costruttive bio edili. Realizzazione impianti termici, idraulici, elettrici. Bonifica amianto.

IMPRESA DI COSTRUZIONI “PATRIZI CESARE FRANCO”
Via John F. Kennedy – 03100 Frosinone
0039 0775 856626
0039 0775 856626
info@patrizicostruzioni.it
www.patrizicostruzioni.it


Ndërmarrja është themeluar në 1975 dhe gjatë viteve është shndërruar në një nga kompanitë më solide në provincën e Frozinones, në mënyrë të vecantë për realizimin e komplekseve rezidenciale, në fushën e ristrukturimit dhe të bonifikimit të amiantit. Shoqëria ka zgjeruar në dhjetë vitet e fundit strukturën e saj duke krijuar një Studio Projektimi dhe një Shoqëri Imobiliare, përmes të cilave propozon në treg zgjidhje të reja imobiliare. Shërbimet që ndërmarrja i propozon klientëve të saj janë: Projektim dhe realizim ndërtimesh rezidenciale/tregtare/shërbime. Ristrukturim i ndërtesave civile/impiante industriale. Projektim dhe realizim i ndërtesave të qëndrueshme dhe me konsum të ulët energjitik. Specializim në teknika biondërtimore.

Related Post

VKM Nr. 27 dt. 19.01.2007 VENDIM Nr. 27, datë 19.1.2007 PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TË VLERËSIMIT DHE TË DHËNIES SË KONCESIONEVE Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutë...
Transatlantic Petroleum to sell Albanian assets On November 16, 2015, the Company's Board of Directors authorized the immediate launch of a marketing process for the sale of all of the Company's oil...
Bankers Petroleum, Albania to pick auditor to sett... Canada's Bankers Petroleum has agreed with Albania's national resources watchdog to pick a third-party auditor to resolve a tax dispute over its 2011 ...
Greece presents its hydrocarbon treasure potential Israel, Lebanon and Cyprus have managed to alter the strategic calculations over Europe’s future energy security, following the confirmation of the ...
Russia And Turkey Agree To Route For New Turkish S... ISTANBUL -- The U.S., the European Union and Russia are locked in an energy battle, and its outcome depends almost entirely on one country: Turkey. ...
share