IMPRESA BENITO STIRPE COSTRUZIONI GENERALI SPA

IMPRESA BENITO STIRPE COSTRUZIONI GENERALI SPA

bonitoL’Impresa Benito Stirpe nasce nel 1946 e dal 1994 la forma giuridica con la quale opera è quella di società per azioni (S.p.A.). L’azienda si occupa principalmente di lavori idraulici (reti idriche e fognanti, captazioni di sorgenti, nuovi acquedotti, nuovi serbatoi), costruzione di nuove strade, opere d’urbanizzazione, costru­zione di edifici industriali e civili, gallerie e lavori in sotterraneo, opere speciali in cemento armato ed opera soprattutto con Comuni ed Enti Pubblici in tutta Italia.

IMPRESA BENITO STIRPE COSTRUZIONI GENERALI SPA
Via Umberto I 139 – 03020 Torrice (FR)
0039 0775 300017
0039 0775 301122
info@benitostirpespa.it
www.benitostirpespa.it


Kompania është themeluar në 1946 dhe nga 1994 forma juridike me të cilën operon është ajo e Shoqërisë aksionere (SH.a). Firma merret kryesisht me punime hidraulike (kanalizime të ujërave të zeza e të bardha, impiante ujëmbledhëse në vendburim, ndërtim ujësjellësi, ndërtim depozitë uji), ndërtim i rrugëve të reja, vepra urbanizimi, ndërtesa industriale dhe civile, galeri dhe punime të nëndheshme, vepra të posaçme në betonarme dhe bashkëpunim veçanërisht me Bashkitë dhe Entet Publike në mbarë Italinë.

Related Post

WB6 electricity report: Slow progress in establish... The Western Balkan Six (WB6) countries have been progressing in developing their electricity markets at different pace, while the regional market is s...
Balkan Leaders Discuss Energy, Transport at Summit The Western Balkans Investment Summit in London on Monday brought together the prime ministers of Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Kosovo, Ma...
Onsite renewables Onsite renewables Renewable heat and power provision for buildings, developments, estates and communities Use of onsite renewable power generation...
Tregu Energjetik Evropa Juglindore 2012 Me 06.09.2012 ne Prishtine, Kosove Sektori i energjisë së Evropës Juglindore është çelës për rritje ekonomike rajonale, rritje prosperiteti dhe n...
VKM Nr. 544 dt. 01.05.2008 VENDIM Nr.544, datë 1.5.2008 PËR NJË SHTESË NË VENDIMIN NR.27, DATË 19.1.2007 TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE "PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TË VLERËSIM...
share