ILC SRL

ILC SRL

logo (4)L’azienda opera da oltre 20 anni nel settore degli ascensori, specializzata nella fornitura di impianti com­pleti, modernizzazioni e le installazioni in edifici storici, componenti e ricambi. I punti di forza dell’azienda sono l’attenzione al cliente, la personalizzazione del prodotto, la flessibilità dell’adattarsi ai mutamenti di un mercato sempre più globale e la vocazione all’export, che rappresenta il 70% del fatturato, con clienti nei cinque continenti.

ILC SRL
Via Alessandrini 17/19 – 20011 Magenta (MI)
0039 097295114
0039 0297295310
info@ilclift.com
www.ilclift.com


Kompania operon prej më shumë se 20 vitesh në sektorin e ashensorëve, specializuar në furnizimin e im­pianteve komplete, modernizimin dhe instalimin në godina historike, komponentët dhe pjesë ndërrimi. Pikat e forcës së kompanisë janë vëmendja ndaj klientit, personalizimi i produktit, fleksibiliteti për t’iu përshtatur ndryshimeve të tregut gjithnjë e më global dhe prirja për eksport, e cila përbën 70% të faturimit, me klientë në pesë kontinentet.

Related Post

Albania’s Gas Master Plan sets out an Exciting Fut... Interestingly enough, the gas sector once played an important role in Albania and the country was a relatively large gas producer. In 1982, gas produc...
TAP awards contracts for Italy onshore constructio... Trans Adriatic Pipeline AG (TAP) awarded a contract for the Engineering, Procurement and Construction (EPC) of the Pipeline Receiving Terminal (PRT) a...
TAP’s Managing Director: No proposal was put... The project has always been open to all companies which bring strategic value to it. Baku. Vusal Nabiyev - APA-Economics. No discussion was conducted...
Approved the law for the natural gas sector that p... Productive Activities Commission today approved the draft of the natural gas sector, which aims to improve the management of this strategic sector for...
VKM Nr. 448 dt. 16.06.2010 VENDIM Nr.448, datë 16.6.2010 PËR DISA SHTESA NË VENDIMIN NR.27, DATË 19.1.2007 TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE "PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TË VLERËS...
share