ILC SRL

ILC SRL

logo (4)L’azienda opera da oltre 20 anni nel settore degli ascensori, specializzata nella fornitura di impianti com­pleti, modernizzazioni e le installazioni in edifici storici, componenti e ricambi. I punti di forza dell’azienda sono l’attenzione al cliente, la personalizzazione del prodotto, la flessibilità dell’adattarsi ai mutamenti di un mercato sempre più globale e la vocazione all’export, che rappresenta il 70% del fatturato, con clienti nei cinque continenti.

ILC SRL
Via Alessandrini 17/19 – 20011 Magenta (MI)
0039 097295114
0039 0297295310
info@ilclift.com
www.ilclift.com


Kompania operon prej më shumë se 20 vitesh në sektorin e ashensorëve, specializuar në furnizimin e im­pianteve komplete, modernizimin dhe instalimin në godina historike, komponentët dhe pjesë ndërrimi. Pikat e forcës së kompanisë janë vëmendja ndaj klientit, personalizimi i produktit, fleksibiliteti për t’iu përshtatur ndryshimeve të tregut gjithnjë e më global dhe prirja për eksport, e cila përbën 70% të faturimit, me klientë në pesë kontinentet.

Related Post

VKM Nr. 27 dt. 19.01.2007 VENDIM Nr. 27, datë 19.1.2007 PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TË VLERËSIMIT DHE TË DHËNIES SË KONCESIONEVE Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutë...
TAP’s Managing Director: No proposal was put... The project has always been open to all companies which bring strategic value to it. Baku. Vusal Nabiyev - APA-Economics. No discussion was conducted...
Azerbaijan is knocking strongly on Europe’s doors.... Azerbaijan is enhancing its role in improving the energy security of Europe and strengthening its position in the European energy markets. Azerbaija...
The progress of wind energy Wind technology has made major progression from the prototypes of just 25 years ago. Wind energy has come of age, and now constitutes a mainstream po...
Wind Power without fuel Europe is wealthy in wind resources – enough wind blows across Europe to power the entire continent. Today, tomorrow and forever. Wind energy ca...
share