I.GE.COS. IMRESA GESTIONE COSTRUZIONI

I.GE.COS. IMRESA GESTIONE COSTRUZIONI

igcImpresa Generale Costruzioni nasce dall’esperienza di cinque generazioni di costruttori Edili, operativi in molteplici settori: dall’Arredo Urbano alle Costruzioni edili civili ed industriali, dalle infrastrutture stradali e ferroviarie ai Servizi ecologici come la progettazione e realizzazione di discariche. È leader di una Nuova Associazione di Imprese, la quale comprende: Impresa Generale Costruzioni: risultato societario di gene­razioni di una famiglia impegnata nel campo edile. Studio Tecnico Associato Biolatti Geostudio: ufficio di progettazione a 360 gradi operante da 30 anni in diversi campi con una marcata specializzazione nei settori ecologici e strutturali. Hametaj Shkelqim: impresa di origini albanesi operativa sul territorio italiano, soprat­tutto piemontese da molti anni. Fornisce mano d’opera specializzata e i servizi ad essa collegati.
I.GE.COS. IMRESA GESTIONE COSTRUZIONI Via Iavelli 35 – 10090 San Giorgio Canavese (TO)
0039 348 3435455
cantieri5@gmail.com


Impresa Generale Costruzioni lind nga eksperienca e pesë brezash ndërtuesish, operues në sektorë të ndryshëm: nga arredimi urban te Ndërtimet civile dhe industriale, nga infrastrukturat rrugore dhe hekuru­dhore te Shërbimet ekologjike si projektimi dhe realizimi i landfield-eve. Është leader i një Shoqërie të Re Ndërmarrjesh, e cila përmban: Impresa Generale Costruzioni: rezultat i gjeneratave të një familjeje e përk­ushtuar në fushën e ndërtimit. Studio Tecnico Associato Biolatti Geostudio: zyrë projektimi që operon prej 30 vjetësh në fusha të ndryshme me specializim të vecantë në sektoret ekologjikë dhe strukturor. Hametaj Shkelqim: ndërmarrje me origjinë shqiptare operative në territorin italian, në mënyrë të vecantë në Piemon­te prej shumë vitesh. Ofron fuqi punëtore të specializuar dhe shërbime të lidhura me të.

Related Post

The Dutch win the incinerator concession in Tirana... An Dutch company with offices in Amsterdam, Netherlands, is the winner of the concession for the construction of the incinerator landfill and rehabili...
The first 100% green project in Albania. First PV... On 1st March 2016, AEA-Albania Energy Association team implemented the first Photovoltaic System in Albania, Cerrik, at a children center managed by C...
VKM Nr. 104 dt. 28.02.2007 VENDIM Nr.104, datë 28.2.2007 PËR NJË SHTESË NË VENDIMIN NR.27, DATË 19.1.2007 TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE "PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TË VLERËSI...
China set to do deals in Poland and Serbia A series of agreements in areas ranging from trade to civil aviation will be on the table during President Xi Jinping’s upcoming visit to Serbia and P...
Woodfuel for heat Woodfuel for heat What is Woodfuel? Woodfuel for heat is woody fuel that is burned to generate energy for space heating or hot water. Woodfuel in...
share