I.GE.COS. IMRESA GESTIONE COSTRUZIONI

I.GE.COS. IMRESA GESTIONE COSTRUZIONI

igcImpresa Generale Costruzioni nasce dall’esperienza di cinque generazioni di costruttori Edili, operativi in molteplici settori: dall’Arredo Urbano alle Costruzioni edili civili ed industriali, dalle infrastrutture stradali e ferroviarie ai Servizi ecologici come la progettazione e realizzazione di discariche. È leader di una Nuova Associazione di Imprese, la quale comprende: Impresa Generale Costruzioni: risultato societario di gene­razioni di una famiglia impegnata nel campo edile. Studio Tecnico Associato Biolatti Geostudio: ufficio di progettazione a 360 gradi operante da 30 anni in diversi campi con una marcata specializzazione nei settori ecologici e strutturali. Hametaj Shkelqim: impresa di origini albanesi operativa sul territorio italiano, soprat­tutto piemontese da molti anni. Fornisce mano d’opera specializzata e i servizi ad essa collegati.
I.GE.COS. IMRESA GESTIONE COSTRUZIONI Via Iavelli 35 – 10090 San Giorgio Canavese (TO)
0039 348 3435455
cantieri5@gmail.com


Impresa Generale Costruzioni lind nga eksperienca e pesë brezash ndërtuesish, operues në sektorë të ndryshëm: nga arredimi urban te Ndërtimet civile dhe industriale, nga infrastrukturat rrugore dhe hekuru­dhore te Shërbimet ekologjike si projektimi dhe realizimi i landfield-eve. Është leader i një Shoqërie të Re Ndërmarrjesh, e cila përmban: Impresa Generale Costruzioni: rezultat i gjeneratave të një familjeje e përk­ushtuar në fushën e ndërtimit. Studio Tecnico Associato Biolatti Geostudio: zyrë projektimi që operon prej 30 vjetësh në fusha të ndryshme me specializim të vecantë në sektoret ekologjikë dhe strukturor. Hametaj Shkelqim: ndërmarrje me origjinë shqiptare operative në territorin italian, në mënyrë të vecantë në Piemon­te prej shumë vitesh. Ofron fuqi punëtore të specializuar dhe shërbime të lidhura me të.

Related Post

International Energy Agency – Official scena... International Energy Agency Reference or baseline scenarios are not presented as business-as-usual or fixed outcomes, but typically are used ...
Moldova Joins EU’s CESEC Gas Connectivity Initiati... Moldova has joined the high-level group of CESEC, the gas connectivity initiative of the European Commission for central-eastern and southeastern Euro...
Global Oil&Gas: Black Sea & Mediterranea... Developing and maximising upstream prospects in Black Sea and Mediterranean oil and gas projects – Overcoming technical challenges for success The Gl...
World Bank set to finance criticised mega gas pipe... SUMMARY World Bank set to fund Azerbaijan and Turkey part of Southern Gas Corridor to Europe Concerns raised over significant risks due to...
Challenges to financing renewables projects in the... Global investment in renewable power has seen impressive growth, even surpassing anticipations with a total investment of USD 270.2 billion in 2014, 1...
share