HESC SERVIZI PER IL TERRITORIO

HESC SERVIZI PER IL TERRITORIO

hescHESC servizi per il territorio (per il mercato internazionale anglofono HESC spatial consulting, mentre per l’Albania HESC shërbime për territorin) è uno studio associato che nasce dall’incontro di due professionisti — un architetto e un pianificatore territoriale.

HESC fornisce consulenze specialistiche avvalendosi di strumenti tecnologici avanzati, coniugando inno­vazione tecnologica, preparazione tecnica, sensibilità alle problematiche e creatività. I settori in cui HESC opera sono: 1. Pianificazione e Progettazione: territoriale, area vasta, urbanistica, aeroportuale, masterplan­ning, architettonica, spazi pubblici, nodi infrastrutturali, aree complesse. 2. Studi: territoriali, fattibilità, tra­sportistici, valutazioni multicriteriali, valutazioni ambientali per poli/regioni turistiche, nodi infrastrutturali, beni territoriali strategici, territori rurali e montani; 3. Informazione: SIT/GIS, telerilevamento, formazione professionale. 4. Produzione di materiale: cartografico per la valorizzazione delle potenzialità turistiche delle città e dei territori. 5. Sviluppo di iniziative imprenditoriali: nel settore delle ristrutturazioni edilizie, dell’agroalimentare e del turismo agricolo.

HESC SERVIZI PER IL TERRITORIO
Via Ca’ Rossa 118/D – 30173 Venezia Mestre (VE)
0039 041 0996482
0039 041 0996394
info@hesc.it
www.hesc.it


HESC servizi per il territorio (për tregun ndërkombëtar anglofon HESC spatial consulting dhe për Shqipërinë HESC shërbime për territorin) është një studio e asociuar që lind nga takimi i dy profesionisteve – një arki­tekti dhe një planifikuesi territorial.

HESC ofron konsulenca të specializuara nëpërmjet instrumenteve teknologjik të avancuar, duke bashkuar inovacionet teknologjike, përgatitjen teknike, sensibilitetin ndaj problematikave dhe krijimtarinë. Sektorët në të cilët HESC operon janë: 1. Planifikim dhe Projektim: territorial, zona të gjera, urbanistik, aeroportual, masterplanning, arkitektonik, hapësira publike, nyje infrastrukturale, zona komplekse. 2. Studime: territo­riale, fizibiliteti, transportuese, vlerësime të ndryshme, vleresime mjedisore për pole/rajone turistike, nyje infrastrukturale, të mira territoriale strategjike, territore rurale dhe malore; 3. Informacioni: SIT/GIS, matje në distancë, formim profesional. 4. Prodhim materialesh: kartografikë për vleresimin e potencialeve turistike të qyteteve dhe të territoreve. 5. Zhvillim i nismave sipërmarrëse: në sektoret e ristrukturimit, agro-ushqimor dhe turitiko-ushqimor.

Related Post

VKM Nr. 87 dt. 16.01.2008 VENDIM Nr.87, datë 16.1.2008 PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR.27, DATË 19.1.2007 TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE "PËR MIRATIMIN E RREGULL...
Why Albania is THAT important to the Balkans A couple of weeks ago, Director of IN-VR, Chryssa Tsouraki published an article on Albania’s importance to the Balkans region that went viral: “Albani...
EnC Contracting Parties in preparation of First En... The Energy Efficiency Coordination Group Meeting (EECG), which was held on June 28 in Vienna, featured a session on monitoring and reporting on the im...
Transatlantic Petroleum to sell Albanian assets On November 16, 2015, the Company's Board of Directors authorized the immediate launch of a marketing process for the sale of all of the Company's oil...
Bulgaria, Macedonia agree to step up cooperation i... SOFIA (Bulgaria), - EU candidate Macedonia and Bulgaria signed on Tuesday a friendship treaty that paves the way for closer cooperation in energy and ...
share