HESC SERVIZI PER IL TERRITORIO

HESC SERVIZI PER IL TERRITORIO

hescHESC servizi per il territorio (per il mercato internazionale anglofono HESC spatial consulting, mentre per l’Albania HESC shërbime për territorin) è uno studio associato che nasce dall’incontro di due professionisti — un architetto e un pianificatore territoriale.

HESC fornisce consulenze specialistiche avvalendosi di strumenti tecnologici avanzati, coniugando inno­vazione tecnologica, preparazione tecnica, sensibilità alle problematiche e creatività. I settori in cui HESC opera sono: 1. Pianificazione e Progettazione: territoriale, area vasta, urbanistica, aeroportuale, masterplan­ning, architettonica, spazi pubblici, nodi infrastrutturali, aree complesse. 2. Studi: territoriali, fattibilità, tra­sportistici, valutazioni multicriteriali, valutazioni ambientali per poli/regioni turistiche, nodi infrastrutturali, beni territoriali strategici, territori rurali e montani; 3. Informazione: SIT/GIS, telerilevamento, formazione professionale. 4. Produzione di materiale: cartografico per la valorizzazione delle potenzialità turistiche delle città e dei territori. 5. Sviluppo di iniziative imprenditoriali: nel settore delle ristrutturazioni edilizie, dell’agroalimentare e del turismo agricolo.

HESC SERVIZI PER IL TERRITORIO
Via Ca’ Rossa 118/D – 30173 Venezia Mestre (VE)
0039 041 0996482
0039 041 0996394
info@hesc.it
www.hesc.it


HESC servizi per il territorio (për tregun ndërkombëtar anglofon HESC spatial consulting dhe për Shqipërinë HESC shërbime për territorin) është një studio e asociuar që lind nga takimi i dy profesionisteve – një arki­tekti dhe një planifikuesi territorial.

HESC ofron konsulenca të specializuara nëpërmjet instrumenteve teknologjik të avancuar, duke bashkuar inovacionet teknologjike, përgatitjen teknike, sensibilitetin ndaj problematikave dhe krijimtarinë. Sektorët në të cilët HESC operon janë: 1. Planifikim dhe Projektim: territorial, zona të gjera, urbanistik, aeroportual, masterplanning, arkitektonik, hapësira publike, nyje infrastrukturale, zona komplekse. 2. Studime: territo­riale, fizibiliteti, transportuese, vlerësime të ndryshme, vleresime mjedisore për pole/rajone turistike, nyje infrastrukturale, të mira territoriale strategjike, territore rurale dhe malore; 3. Informacioni: SIT/GIS, matje në distancë, formim profesional. 4. Prodhim materialesh: kartografikë për vleresimin e potencialeve turistike të qyteteve dhe të territoreve. 5. Zhvillim i nismave sipërmarrëse: në sektoret e ristrukturimit, agro-ushqimor dhe turitiko-ushqimor.

Related Post

Bulgaria seeks to attract Azerbaijani investment i... Bulgaria intends to attract Azerbaijani investment in its energy sector. The Bulgarian government has delivered a package of energy cooperation projec...
Albania-Macedonia power link wins €12m grant A project to transfer energy between Albania and Macedonia has been granted funding totalling €12 million (£9.3m). The EU is providing the cash to su...
Greece, Bulgaria ink IGB gas pipeline, LNG termina... Athens is turning to Sofia in an attempt to re-establish its position in the region, top policy expert tells New Europe. Greece and Bulgaria agreed t...
Albania seeking bids for oil, gas search in June Albania will offer companies interested in oil and gas exploration seven offshore and onshore blocks in June in a bidding process, officials said on M...
Tregu Energjetik Evropa Juglindore 2012 Me 06.09.2012 ne Prishtine, Kosove Sektori i energjisë së Evropës Juglindore është çelës për rritje ekonomike rajonale, rritje prosperiteti dhe n...
share