HESC SERVIZI PER IL TERRITORIO

HESC SERVIZI PER IL TERRITORIO

hescHESC servizi per il territorio (per il mercato internazionale anglofono HESC spatial consulting, mentre per l’Albania HESC shërbime për territorin) è uno studio associato che nasce dall’incontro di due professionisti — un architetto e un pianificatore territoriale.

HESC fornisce consulenze specialistiche avvalendosi di strumenti tecnologici avanzati, coniugando inno­vazione tecnologica, preparazione tecnica, sensibilità alle problematiche e creatività. I settori in cui HESC opera sono: 1. Pianificazione e Progettazione: territoriale, area vasta, urbanistica, aeroportuale, masterplan­ning, architettonica, spazi pubblici, nodi infrastrutturali, aree complesse. 2. Studi: territoriali, fattibilità, tra­sportistici, valutazioni multicriteriali, valutazioni ambientali per poli/regioni turistiche, nodi infrastrutturali, beni territoriali strategici, territori rurali e montani; 3. Informazione: SIT/GIS, telerilevamento, formazione professionale. 4. Produzione di materiale: cartografico per la valorizzazione delle potenzialità turistiche delle città e dei territori. 5. Sviluppo di iniziative imprenditoriali: nel settore delle ristrutturazioni edilizie, dell’agroalimentare e del turismo agricolo.

HESC SERVIZI PER IL TERRITORIO
Via Ca’ Rossa 118/D – 30173 Venezia Mestre (VE)
0039 041 0996482
0039 041 0996394
info@hesc.it
www.hesc.it


HESC servizi per il territorio (për tregun ndërkombëtar anglofon HESC spatial consulting dhe për Shqipërinë HESC shërbime për territorin) është një studio e asociuar që lind nga takimi i dy profesionisteve – një arki­tekti dhe një planifikuesi territorial.

HESC ofron konsulenca të specializuara nëpërmjet instrumenteve teknologjik të avancuar, duke bashkuar inovacionet teknologjike, përgatitjen teknike, sensibilitetin ndaj problematikave dhe krijimtarinë. Sektorët në të cilët HESC operon janë: 1. Planifikim dhe Projektim: territorial, zona të gjera, urbanistik, aeroportual, masterplanning, arkitektonik, hapësira publike, nyje infrastrukturale, zona komplekse. 2. Studime: territo­riale, fizibiliteti, transportuese, vlerësime të ndryshme, vleresime mjedisore për pole/rajone turistike, nyje infrastrukturale, të mira territoriale strategjike, territore rurale dhe malore; 3. Informacioni: SIT/GIS, matje në distancë, formim profesional. 4. Prodhim materialesh: kartografikë për vleresimin e potencialeve turistike të qyteteve dhe të territoreve. 5. Zhvillim i nismave sipërmarrëse: në sektoret e ristrukturimit, agro-ushqimor dhe turitiko-ushqimor.

Related Post

TAP criticises recent report and announces pipelin... On 29 July, the Trans Adriatic pipeline (TAP) consortium announced that 14 000 pipes have already been delivered to Greece and Albania for the constru...
EU Western Balkans boost energy ties At the Western Balkans Summit in Vienna, European Commission Vice-President for Energy Union Maroš Šefčovič was expected to look for ways to boost ene...
Albania’s “Shala” River is also ... Recently, some impressive photos from a river in North Albania can be seen on social networks, whose images are compared to those in Thailand. It is a...
Energjia, duhen 50 milionë euro. Thatësira prek bu... Shqipërisë do t’i duhet të shpenzojë të paktën 50 milionë euro të tjera për të blerë energji elektrike nga importi gjatë dy muajve të ardhshëm. Korpo...
Assessing the performance of natural bitumen from ... The market for high modulus asphalt mixes has become very competitive in recent years, most notably in the segment for bitumen additives. Written by E...
share