GGP – GESTIONE GRANDI PROGETTI – RETE D’IMPRESE

GGP - GESTIONE GRANDI PROGETTI - RETE D’IMPRESE

logo_homeConsorzio di Società di architettura e Ingegneria che nell’ambito delle attività di Progettazione è in grado di gestire progetti di opere complesse, collocandosi per le sue caratteristiche tra i gruppi più quotati in Italia. Il Consorzio GGP è stato fondato con l’obiettivo di fornire ai propri clienti, sia pubblici che privati, un elevato livello tecnico per lo sviluppo del progetto in tutte le sue fasi iniziando con lo sviluppo del “Concept” e dello studio di fattibilità per proseguire secondo le fasi del progetto preliminare, definitivo, esecutivo e alla Dire­zione dei Lavori. Settori di intervento: architettura, urbanistica e ambiente, infrastrutture – trasporti.

GGP – GESTIONE GRANDI PROGETTI – RETE D’IMPRESE
Via Margutta 51/A – 00187 Roma
0039 06 5130028 | 06 80691528
0039 06 86985143
postmaster@studiolatini.it
amministrazione@bmarchitettura.it

http://www.gestionegrandiprogetti.com/


Konsortium Shoqërish që operon në sektorin e Arkitekturës dhe Inxhinierisë me aktivitete projektuese, me­naxhimin e projekteve shumë komplekse, duke u listuar në një nga ndërmarrjet më të rëndësishme në Itali. Kompania GGP ka si qëllim t’u ofrojë klientëve, publikë e privatë, një shërbim teknik të një cilësie të lartë, për zhvillimin e projektit në të gjitha fazat e tij, duke filluar nga konceptimi dhe studimi i realizueshmërisë për të vazhduar me fazën e dytë që është projektimi paraprak, përcaktimi, ekzekutimi dhe drejtimi i puni­meve. Sektorët në të cilët operon; arkitektura, urbanistika dhe mjedisi; infrastruktura – transporti; aktivitete specializuese.

Related Post

VKM Nr. 104 dt. 28.02.2007 VENDIM Nr.104, datë 28.2.2007 PËR NJË SHTESË NË VENDIMIN NR.27, DATË 19.1.2007 TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE "PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TË VLERËSI...
The myth of intermittency It is widely perceived that because the wind resource is intermittent, the wind technology is not ‘reliable’ enough to be a major power source. ...
VKM Nr. 27 dt. 19.01.2007 VENDIM Nr. 27, datë 19.1.2007 PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TË VLERËSIMIT DHE TË DHËNIES SË KONCESIONEVE Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutë...
Russia, Greece sign deal on Turkish Stream gas pip... Russia and Greece have signed a deal to create a joint enterprise for construction of the Turkish Stream pipeline across Greek territory, Russian Ener...
US ‘Applying Pressure’ on Greece to Bu... US diplomats are working in Greece to make sure the interconnector project between Athens and Sofia will be carried out, the Bulgarian National Radio ...
share