GGP – GESTIONE GRANDI PROGETTI – RETE D’IMPRESE

GGP - GESTIONE GRANDI PROGETTI - RETE D’IMPRESE

logo_homeConsorzio di Società di architettura e Ingegneria che nell’ambito delle attività di Progettazione è in grado di gestire progetti di opere complesse, collocandosi per le sue caratteristiche tra i gruppi più quotati in Italia. Il Consorzio GGP è stato fondato con l’obiettivo di fornire ai propri clienti, sia pubblici che privati, un elevato livello tecnico per lo sviluppo del progetto in tutte le sue fasi iniziando con lo sviluppo del “Concept” e dello studio di fattibilità per proseguire secondo le fasi del progetto preliminare, definitivo, esecutivo e alla Dire­zione dei Lavori. Settori di intervento: architettura, urbanistica e ambiente, infrastrutture – trasporti.

GGP – GESTIONE GRANDI PROGETTI – RETE D’IMPRESE
Via Margutta 51/A – 00187 Roma
0039 06 5130028 | 06 80691528
0039 06 86985143
postmaster@studiolatini.it
amministrazione@bmarchitettura.it

http://www.gestionegrandiprogetti.com/


Konsortium Shoqërish që operon në sektorin e Arkitekturës dhe Inxhinierisë me aktivitete projektuese, me­naxhimin e projekteve shumë komplekse, duke u listuar në një nga ndërmarrjet më të rëndësishme në Itali. Kompania GGP ka si qëllim t’u ofrojë klientëve, publikë e privatë, një shërbim teknik të një cilësie të lartë, për zhvillimin e projektit në të gjitha fazat e tij, duke filluar nga konceptimi dhe studimi i realizueshmërisë për të vazhduar me fazën e dytë që është projektimi paraprak, përcaktimi, ekzekutimi dhe drejtimi i puni­meve. Sektorët në të cilët operon; arkitektura, urbanistika dhe mjedisi; infrastruktura – transporti; aktivitete specializuese.

Related Post

European countries join forces to create an integr... A well connected EU energy market where energy flows freely across borders and no Member State remains isolated from the EU energy networks is a preco...
Cashing In On Pieces Of The Caspian Jigsaw The landlocked Caspian Sea is one of the oldest oil producing regions in the world and growing its reputation as a gas producer, but the region poses ...
Foundation laid for pipe to carry Azeri gas to EU Turkey made the groundbreaking ceremony for the $10 billion Trans Anatolian Natural Gas Project (TANAP) project to pipe Azeri gas to Western markets...
The myth of intermittency It is widely perceived that because the wind resource is intermittent, the wind technology is not ‘reliable’ enough to be a major power source. ...
New Power Line to Link Albania to Macedonia A German bank loan of 50 million euros opens the way for the construction of 126km high voltage 400kV line from Elbasan in Albania to Bitola in Mace...
share