FRANGERINI IMPRESA SRL

FRANGERINI IMPRESA SRL

fCommercializzazione di prodotti per l’impermeabilizzazione. Trasferimento di know how, attivazione di per­corsi formativi per supervisor, gestione della commessa. Diagnosi, progettazione e/o realizzazione di inter­venti: Restauro, Impermeabilizzazioni, Impianti per energia da fonte rinnovabile e efficientamento energeti­co. Nuove costruzioni (scuole, università e ospedali e altro sia civile che industriale).

FRANGERINI IMPRESA SRL
Via delle Corallaie 24/4 – 57121 Livorno
0039 0586 444211
0039 0586 420999
info@frangerini.it
www.frangerini.it


Tregëtim produktesh për impermeabilizim. Trasferim i know how, aktivizim kursesh trajnimi për supervizor, menaxhim i punës. Diagnostikim, projektim dhe/ose realizim i ndërhyrjeve: restaurim, impermeabilizim, im­piante për energji nga burime të rinovueshme dhe efiçencë energjitike.Ndertime të reja (shkolla, universi­teti, spitale dhe te tjera civile dhe industriale).

Related Post

Azerbaijan Eyeing Gas Opportunity In Europe Azerbaijan is running lower on energy income but, amidst a revived push for a role in gas distribution in Europe, not on energy-ambitions. Baku is pu...
China’s ‘Belt and Road’ Reaches ... China will build railways and ports in Central and Eastern Europe as part of its “Silk Road Economic Belt.” Chinese Premier Li Keqiang hosted 16 Euro...
Greece presents its hydrocarbon treasure potential Israel, Lebanon and Cyprus have managed to alter the strategic calculations over Europe’s future energy security, following the confirmation of the ...
Energjia, duhen 50 milionë euro. Thatësira prek bu... Shqipërisë do t’i duhet të shpenzojë të paktën 50 milionë euro të tjera për të blerë energji elektrike nga importi gjatë dy muajve të ardhshëm. Korpo...
VKM Nr. 27 dt. 19.01.2007 VENDIM Nr. 27, datë 19.1.2007 PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TË VLERËSIMIT DHE TË DHËNIES SË KONCESIONEVE Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutë...
share