EUROPEAN ENGINEERING – CONSORZIO STABILE DI INGEGNERIA

EUROPEAN ENGINEERING - CONSORZIO STABILE DI INGEGNERIA

ingConsorzio di architettura e di ingegneria composto da aziende esperte in direzione lavori, ingegneria, pro­gettazione e consulenza. Studi di fattibilità, Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva. Direzione lavori e contabilità. Collaudi. Pianificazione Urbanistica e Territoriale. Ingegneria civile ed architettura. Impianti di produzione energia da fonti rinnovabili. Gestione dell’iter amministrativo.

EUROPEAN ENGINEERING – CONSORZIO STABILE DI INGEGNERIA
Via Carlo Conti Rossini 26 – 00147 Roma
0039 06 5130028 / 5130287
0039 06 86985143
mail@europeanengineering.net


Është një konsorcium arkitekture dhe inxhinierie i përbërë nga kompani eksperte në drejtim punimesh, inxhinieri, projektim dhe konsulencë. Studime fizibiliteti, projektime paraprake, përfundimtare, ekzekutive. Drejtim punimesh dhe kontabilitet. Kolaudim. Planifikim Urbanistik dhe Territorial. Inxhinieri ndërtimi dhe arkitekturë. Impiante për prodhimin e energjisë nga burime të rinovueshme. Menaxhim i praktikave admi­nistrative.

Related Post

Time period for TAP construction revealed Onshore construction activities within the Trans Adriaric Pipeline (TAP) project will commence in parallel in all the host countries during the summer...
European Wind Energy Association-Official scenario... The electricity production from wind energy and its contribution to meeting European electricity consumption is: 83 TWh in 2005 (2.8% of European e...
VKM Nr. 544 dt. 01.05.2008 VENDIM Nr.544, datë 1.5.2008 PËR NJË SHTESË NË VENDIMIN NR.27, DATË 19.1.2007 TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE "PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TË VLERËSIM...
New Power Line to Link Albania to Macedonia A German bank loan of 50 million euros opens the way for the construction of 126km high voltage 400kV line from Elbasan in Albania to Bitola in Mace...
Onsite renewables Onsite renewables Renewable heat and power provision for buildings, developments, estates and communities Use of onsite renewable power generation...
share