EUROPEAN ENGINEERING – CONSORZIO STABILE DI INGEGNERIA

EUROPEAN ENGINEERING - CONSORZIO STABILE DI INGEGNERIA

ingConsorzio di architettura e di ingegneria composto da aziende esperte in direzione lavori, ingegneria, pro­gettazione e consulenza. Studi di fattibilità, Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva. Direzione lavori e contabilità. Collaudi. Pianificazione Urbanistica e Territoriale. Ingegneria civile ed architettura. Impianti di produzione energia da fonti rinnovabili. Gestione dell’iter amministrativo.

EUROPEAN ENGINEERING – CONSORZIO STABILE DI INGEGNERIA
Via Carlo Conti Rossini 26 – 00147 Roma
0039 06 5130028 / 5130287
0039 06 86985143
mail@europeanengineering.net


Është një konsorcium arkitekture dhe inxhinierie i përbërë nga kompani eksperte në drejtim punimesh, inxhinieri, projektim dhe konsulencë. Studime fizibiliteti, projektime paraprake, përfundimtare, ekzekutive. Drejtim punimesh dhe kontabilitet. Kolaudim. Planifikim Urbanistik dhe Territorial. Inxhinieri ndërtimi dhe arkitekturë. Impiante për prodhimin e energjisë nga burime të rinovueshme. Menaxhim i praktikave admi­nistrative.

Related Post

Azerbaijan to enhance its role in forming energy c... The Southern Gas Corridor (SGC) project will enhance Azerbaijan’s role in forming eastern and western energy corridors. Deputy Energy Minister Na...
Transatlantic Petroleum to sell Albanian assets On November 16, 2015, the Company's Board of Directors authorized the immediate launch of a marketing process for the sale of all of the Company's oil...
Geothermal heat Geothermal heat Heat from the hot core of the earth can be extracted and used in various ways (including ground source heat pumps described sep...
TAP criticises recent report and announces pipelin... On 29 July, the Trans Adriatic pipeline (TAP) consortium announced that 14 000 pipes have already been delivered to Greece and Albania for the constru...
VKM Nr. 87 dt. 16.01.2008 VENDIM Nr.87, datë 16.1.2008 PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR.27, DATË 19.1.2007 TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE "PËR MIRATIMIN E RREGULL...
share