EDIL PI.MA. SRL

EDIL PI.MA. SRL

edilpimaAzienda nata nel 2002 con obiettivo prioritario la gestione ottimale per il conseguimento di livelli di svilup­po e profitto sempre più elevati e soprattutto la piena soddisfazione del cliente nell’attività di costruzioni e manutenzioni edifici. Nell’espletamento della propria attività l’azienda si impegna “a fare qualità” puntando a differenziare le caratteristiche dei propri prodotti/servizi attraverso una constante ricerca rivolta al miglio­ramento di processi ed alla loro ottimizzazione. Da anni nel settore edilizio, svolge la propria funzione in ambito pubblico e privato avendo acquisito notevoli e riconosciute capacità tecniche lavorate.

EDIL PI.MA. SRL
Via Colle Pupazzo 26 – 03025 Monte San Giovanni Campano (FR)
0039 0775 337047
0039 0775 337047
edilpimasrl@virgilio.it


Sipërmarrje e lindur në vitin 2002 me qëllimin kryesor menaxhimin optimal për arritjen e niveleve të zhvilli­mit dhe fitimit gjithnjë e më të larta dhe sidomos kënaqjen e plotë të klientit në veprimtaritë e ndërtimit dhe mirëmbajtjes së ndërtesave. Në zhvillimin e veprimtarisë së vet ndërmarrja angazhohet të “krijojë cilësi” duke iu përkushtuar diferencimit të tipareve të produkteve/shërbimeve të veta përmes kërkimit konstant për të përmirësuar dhe optimizuar proceset. Prej vitesh e pranishme në sektorin e ndërtimit, e kryen funk­sionin e vet publik dhe privat pasi ka fituar aftësi teknike të rëndësishme e të mbarënjohura.

Related Post

EU urged to help Western Balkans phase out coal As leaders meet in Vienna to discuss closer cooperation, they must address the energy transition, argues CAN Europe  The EU should use its influence ...
China set to do deals in Poland and Serbia A series of agreements in areas ranging from trade to civil aviation will be on the table during President Xi Jinping’s upcoming visit to Serbia and P...
Challenges to financing renewables projects in the... Global investment in renewable power has seen impressive growth, even surpassing anticipations with a total investment of USD 270.2 billion in 2014, 1...
AKT NORMATIV Nr.1, datë 5.5.2010 – “... AKT NORMATIV Nr.1, datë 5.5.2010 PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR.9663, DATË 18.12.2006 "PËR KONCESIONET", TË NDRYSHUAR Në mbështetje t...
Increasing interest for photovoltaic parks: Hydro ... There is an increasing interest of Albanian enterprises for building photovoltaic parks throughout the country. Solar energy has received a lot of at...
share