EDIL MAN SRL

EDIL MAN SRL

edilRealizzazione di opere di ristrutturazione, costruzione e adeguamento energetico degli immobili. La società agisce in sinergia con tecnici, ingegneri, architetti e geometri, professionisti in generale che integrano le capacità tecniche dell’impresa, agendo in maniera sinergica e fornendo al cliente un prodotto completo. Particolare riguardo viene prestato alle soluzioni tecnologiche che consentono di attivare formule di ri­sparmio energetico sia per le abitazioni sia per complessi adibiti a funzioni istituzionali e industriali: solare termico, pannelli fotovoltaici, geotermia, sono solo alcune delle soluzioni implementate nel corso degli anni all’interno dei progetti di costruzione e ristrutturazione realizzati da Edil Man.

EDIL MAN SRL
Via A. De Gasperi 279 – 55100, S. Anna (LU)
0039 335 6777833 | 328 5584494
edilman.srl@alice.it


Realizim i veprave të ristrukturimit, ndërtimit dhe përshtatjes energjetike të ndërtesave. Shoqëria vepron në sinergji me teknikë, inxhinierë, arkitektë dhe gjeometër, profesionistë në përgjithësi që integrojnë aftësitë teknike të ndërmarrjes, duke vepruar në mënyrë sinergjike për t’i ofruar klientit produktin e plotë. Një vëm­endje e veçantë i kushtohet zgjidhjeve teknologjike që mundësojnë aktivizimin e formulave për kursimin energjetik si për banesat ashtu edhe për komplekset me funksione institucionale dhe industriale: diellor ter­mik, panele fotovoltaike, gjeotermia, janë vetëm disa nga zgjidhjet e zbatuara gjatë viteve brenda projekte­ve të ndërtimit dhe ristrukturimit të realizuara nga Edil Man.

Related Post

VKM Nr. 104 dt. 28.02.2007 VENDIM Nr.104, datë 28.2.2007 PËR NJË SHTESË NË VENDIMIN NR.27, DATË 19.1.2007 TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE "PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TË VLERËSI...
Energy security Europe is facing an energy crisis. We now live in an era of energy uncertainty. The days of cheap and abundantly available energy are over. Europe ...
Intesa Sanpaolo increases 2016 GDP growth forecast... Intesa Sanpaolo said on Wednesday it has lifted its 2016 economic growth estimate for Albania to 3.0% from 2.8% forecast earlier. "GDP is forecast to...
New study: Nord Stream 2 will benefit security of ... Nord Stream 2 is likely to benefit rather than hurt energy security in Central and Eastern Europe and in the UK and Germany. The gas pipeline, which G...
TAP vital to European energy security The Trans-Adriatic Pipeline project, which envisages the transportation of gas from the second stage of development of Azerbaijan's giant Shah Deniz g...
share