EDIL MAN SRL

EDIL MAN SRL

edilRealizzazione di opere di ristrutturazione, costruzione e adeguamento energetico degli immobili. La società agisce in sinergia con tecnici, ingegneri, architetti e geometri, professionisti in generale che integrano le capacità tecniche dell’impresa, agendo in maniera sinergica e fornendo al cliente un prodotto completo. Particolare riguardo viene prestato alle soluzioni tecnologiche che consentono di attivare formule di ri­sparmio energetico sia per le abitazioni sia per complessi adibiti a funzioni istituzionali e industriali: solare termico, pannelli fotovoltaici, geotermia, sono solo alcune delle soluzioni implementate nel corso degli anni all’interno dei progetti di costruzione e ristrutturazione realizzati da Edil Man.

EDIL MAN SRL
Via A. De Gasperi 279 – 55100, S. Anna (LU)
0039 335 6777833 | 328 5584494
edilman.srl@alice.it


Realizim i veprave të ristrukturimit, ndërtimit dhe përshtatjes energjetike të ndërtesave. Shoqëria vepron në sinergji me teknikë, inxhinierë, arkitektë dhe gjeometër, profesionistë në përgjithësi që integrojnë aftësitë teknike të ndërmarrjes, duke vepruar në mënyrë sinergjike për t’i ofruar klientit produktin e plotë. Një vëm­endje e veçantë i kushtohet zgjidhjeve teknologjike që mundësojnë aktivizimin e formulave për kursimin energjetik si për banesat ashtu edhe për komplekset me funksione institucionale dhe industriale: diellor ter­mik, panele fotovoltaike, gjeotermia, janë vetëm disa nga zgjidhjet e zbatuara gjatë viteve brenda projekte­ve të ndërtimit dhe ristrukturimit të realizuara nga Edil Man.

Related Post

World Bank set to finance criticised mega gas pipe... SUMMARY World Bank set to fund Azerbaijan and Turkey part of Southern Gas Corridor to Europe Concerns raised over significant risks due to...
US ‘Applying Pressure’ on Greece to Bu... US diplomats are working in Greece to make sure the interconnector project between Athens and Sofia will be carried out, the Bulgarian National Radio ...
Saipem wins new contract in Azerbaijan worth $1.3b... Saipem, along with consortium partners Bos Shelf and Star Gulf, have been awarded call-off 007 under the Shah Deniz Stage 2 Master Agreement by BP, th...
Ilham Aliyev: Energy security cannot be considered... Azerbaijani President Ilham Aliyev addressed a working lunch as part of the G-20 Summit in Antalya on Nov.16. The head of state noted that high-level...
Heat networks Heat networks A heat network distributes heat to several users, just as an electricity grid distributes power. The heat energy produced and recycl...
share