EDIL MAN SRL

EDIL MAN SRL

edilRealizzazione di opere di ristrutturazione, costruzione e adeguamento energetico degli immobili. La società agisce in sinergia con tecnici, ingegneri, architetti e geometri, professionisti in generale che integrano le capacità tecniche dell’impresa, agendo in maniera sinergica e fornendo al cliente un prodotto completo. Particolare riguardo viene prestato alle soluzioni tecnologiche che consentono di attivare formule di ri­sparmio energetico sia per le abitazioni sia per complessi adibiti a funzioni istituzionali e industriali: solare termico, pannelli fotovoltaici, geotermia, sono solo alcune delle soluzioni implementate nel corso degli anni all’interno dei progetti di costruzione e ristrutturazione realizzati da Edil Man.

EDIL MAN SRL
Via A. De Gasperi 279 – 55100, S. Anna (LU)
0039 335 6777833 | 328 5584494
edilman.srl@alice.it


Realizim i veprave të ristrukturimit, ndërtimit dhe përshtatjes energjetike të ndërtesave. Shoqëria vepron në sinergji me teknikë, inxhinierë, arkitektë dhe gjeometër, profesionistë në përgjithësi që integrojnë aftësitë teknike të ndërmarrjes, duke vepruar në mënyrë sinergjike për t’i ofruar klientit produktin e plotë. Një vëm­endje e veçantë i kushtohet zgjidhjeve teknologjike që mundësojnë aktivizimin e formulave për kursimin energjetik si për banesat ashtu edhe për komplekset me funksione institucionale dhe industriale: diellor ter­mik, panele fotovoltaike, gjeotermia, janë vetëm disa nga zgjidhjet e zbatuara gjatë viteve brenda projekte­ve të ndërtimit dhe ristrukturimit të realizuara nga Edil Man.

Related Post

Increasing interest for photovoltaic parks: Hydro ... There is an increasing interest of Albanian enterprises for building photovoltaic parks throughout the country. Solar energy has received a lot of at...
TAP receives around 95% of total pipes needed for ... By Leman Zeynalova: Approximately 95 percent of the total 55,000 pipes to be used for the construction of the Trans Adriatic Pipeline (TAP) have been...
No Fuel – Overview No Fuel - Overview 1. Europe is facing an energy crisis. We now live in an era of energy uncertainty. The days of cheap and abundantly availa...
TAP criticises recent report and announces pipelin... On 29 July, the Trans Adriatic pipeline (TAP) consortium announced that 14 000 pipes have already been delivered to Greece and Albania for the constru...
Azerbaijan Eyeing Gas Opportunity In Europe Azerbaijan is running lower on energy income but, amidst a revived push for a role in gas distribution in Europe, not on energy-ambitions. Baku is pu...
share