EDIL MA.CA SRL

EDIL MA.CA SRL

edil-maca-300x107Costituita nel 1985, oggi la società è attrezzata per eseguire opere per diversi milioni di euro sia di lavori pubblici e privati. Nel corso degli anni , oltre all’incremento delle attrezzature, macchinari e automezzi , ha curato anche la formazione dei propri collaboratori e dipendenti per la creazione di un gruppo qualifica­to. La Edil Ma.Ca. è accreditata in : – Attestazione SOA ( OG 1,OG 2, OG 6 e OG 11 ) , – Certificazione ISO 9001:2008 , – Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali. La solidità della struttura con specifica attenzio­ne ai particolari, la crescita degli anni delle commesse , la facile manutenzione degli impianti , il rispetto e la notorietà dei fornitori e subappaltatori e la loro conservazione nel tempo , hanno consentito alla Edil Ma. Ca. di essere una azienda sana che rappresenta un valore aggiunto al territorio.

EDIL MA.CA SRL
Via Foreste 20 – 03022 Boville Ernica (FR)
0039 0775 379255
0039 0775 379255
infoedilmaca@libero.it
www.capognagroup.it


E themeluar në vitin 1985, sot shoqëria është e pajisur në mënyrë të tillë që të mund të kryejë vepra si publike ashtu edhe private që kushtojnë disa milionë euro. Me kalimin e viteve, përveç shtimit të pajisjeve, makinerive dhe automjeteve, është kujdesur edhe për trajnimin e bashkëpunëtorëve dhe vartësve të vet për krijimin e një grupi të kualifikuar. Edil Ma. Ca. ka këto çertifikime: SOA ( OG 1,OG 2, OG 6 e OG 11 ), ISO 9001:2008, e regjistruar në Regjistrin Kombëtar të Menaxhimit Mjedisor. Edil Ma. Ca. është sot një ndërm­arrje e shëndoshë me një vlerë të shtuar për territorin edhe falë qëndrueshmërisë së strukturës me një vëm­endje të posaçme ndaj hollësive, shtimit të kontratave ndër vite, mirëmbajtjes së lehtë impianteve, respektit dhe emrit të mirë të bashkëpunëtorëve e partnerëve dhe ruajtjes së tyre me kalimin e kohës.

Related Post

Race to renewable: five developing countries ditch... Costa Rica Costa Rica is well on its way to becoming the first developing country to have 100% renewable electricity. Thanks to our hydro, wind and g...
VKM Nr. 544 dt. 01.05.2008 VENDIM Nr.544, datë 1.5.2008 PËR NJË SHTESË NË VENDIMIN NR.27, DATË 19.1.2007 TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE "PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TË VLERËSIM...
Saipem wins new contract in Azerbaijan worth $1.3b... Saipem, along with consortium partners Bos Shelf and Star Gulf, have been awarded call-off 007 under the Shah Deniz Stage 2 Master Agreement by BP, th...
Tirex Signs Agreement with Albanian Geological Sur... Tirex Resources Ltd. (Tirex) is pleased to announce that it has signed an agreement with the Albanian Geological Survey ("AGS") to collaborate in the ...
European countries join forces to create an integr... A well connected EU energy market where energy flows freely across borders and no Member State remains isolated from the EU energy networks is a preco...
share