EDIL MA.CA SRL

EDIL MA.CA SRL

edil-maca-300x107Costituita nel 1985, oggi la società è attrezzata per eseguire opere per diversi milioni di euro sia di lavori pubblici e privati. Nel corso degli anni , oltre all’incremento delle attrezzature, macchinari e automezzi , ha curato anche la formazione dei propri collaboratori e dipendenti per la creazione di un gruppo qualifica­to. La Edil Ma.Ca. è accreditata in : – Attestazione SOA ( OG 1,OG 2, OG 6 e OG 11 ) , – Certificazione ISO 9001:2008 , – Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali. La solidità della struttura con specifica attenzio­ne ai particolari, la crescita degli anni delle commesse , la facile manutenzione degli impianti , il rispetto e la notorietà dei fornitori e subappaltatori e la loro conservazione nel tempo , hanno consentito alla Edil Ma. Ca. di essere una azienda sana che rappresenta un valore aggiunto al territorio.

EDIL MA.CA SRL
Via Foreste 20 – 03022 Boville Ernica (FR)
0039 0775 379255
0039 0775 379255
infoedilmaca@libero.it
www.capognagroup.it


E themeluar në vitin 1985, sot shoqëria është e pajisur në mënyrë të tillë që të mund të kryejë vepra si publike ashtu edhe private që kushtojnë disa milionë euro. Me kalimin e viteve, përveç shtimit të pajisjeve, makinerive dhe automjeteve, është kujdesur edhe për trajnimin e bashkëpunëtorëve dhe vartësve të vet për krijimin e një grupi të kualifikuar. Edil Ma. Ca. ka këto çertifikime: SOA ( OG 1,OG 2, OG 6 e OG 11 ), ISO 9001:2008, e regjistruar në Regjistrin Kombëtar të Menaxhimit Mjedisor. Edil Ma. Ca. është sot një ndërm­arrje e shëndoshë me një vlerë të shtuar për territorin edhe falë qëndrueshmërisë së strukturës me një vëm­endje të posaçme ndaj hollësive, shtimit të kontratave ndër vite, mirëmbajtjes së lehtë impianteve, respektit dhe emrit të mirë të bashkëpunëtorëve e partnerëve dhe ruajtjes së tyre me kalimin e kohës.

Related Post

VKM Nr. 87 dt. 16.01.2008 VENDIM Nr.87, datë 16.1.2008 PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR.27, DATË 19.1.2007 TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE "PËR MIRATIMIN E RREGULL...
WB6 electricity report: Slow progress in establish... The Western Balkan Six (WB6) countries have been progressing in developing their electricity markets at different pace, while the regional market is s...
Official scenarios For long-term energy scenarios, there are two established authorities. The European Commission has been publishing its long-term energy scenarios sinc...
New study: Nord Stream 2 will benefit security of ... Nord Stream 2 is likely to benefit rather than hurt energy security in Central and Eastern Europe and in the UK and Germany. The gas pipeline, which G...
Pennine Petroleum Corporation, Albania’s oil... Pennine Petroleum Corporation announced that it has signed the main terms and conditions of a production sharing agreement for the Velca Block, in sou...
share