EDIL.COS SRL

EDIL.COS SRL

subheader_picNata nel 1984, come impresa operante nell’ambito delle costruzioni edili (acquedotti, oleodotti, metanodotti, cavidotti, fognature, etc.), nel corso degli anni, grazie all’impegno constante ed alle sinergie di tutti i compo­nenti, ha acquisito una sempre maggiore professionalità e competenza. Mettendo a frutto il know-how, l’a­zienda è cresciuta, e si è specializzata anche in altre categorie di lavori (costruzione e manutenzione strade, autostrade, ponti, viadotti, impianti di smaltimento e recupero rifiuti, lavori di bonifica, ecc.), incrementando, quindi, la sua operatività nel mercato degli appalti pubblici e privati.

EDIL.COS SRL
Via delle Margherite S.N. – 73010 Caprarica di Lecce (LE)
0039 0832 825018
0039 0832 822285
info@edilcos.it
www.edilcos.it


Themeluar në 1984 si ndërmarrje opersuese në fushën e ndërtimit (ujësjellësa, vajsjellësa, gazsjellësa, shtrirje kabllosh, kanalizim i ujërave të zeza, etj.) Përgjatë viteve, fal punës së vazhdueshme ka përvetësuar një profesionalizëm dhe kompetenca gjithmonë dhe në rritje. Nëpërmjet know-how, ndërmarrja është rritur dhe është specializuar edhe në kategori të tjera pune (ndërtim dhe mirëmbajtje rrugësh, autostradash, ura­sh, kanalizimeve, impianteve të shpërbërjes dhe rekuperimit të mbetjeve, punë bonifikimi, etj.) duke rritur operativitetin e saj në tregun e tenderava publikë dhe privatë.

Related Post

IAP project counts on EU, US support The countries involved in the construction of the Ionian-Adriatic Pipeline (IAP), Albania, Montenegro, Bosnia and Herzegovina and Croatia count on the...
Albania’s Gas Master Plan sets out an Exciting Fut... Interestingly enough, the gas sector once played an important role in Albania and the country was a relatively large gas producer. In 1982, gas produc...
TAP vital to European energy security The Trans-Adriatic Pipeline project, which envisages the transportation of gas from the second stage of development of Azerbaijan's giant Shah Deniz g...
VKM Nr. 87 dt. 16.01.2008 VENDIM Nr.87, datë 16.1.2008 PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR.27, DATË 19.1.2007 TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE "PËR MIRATIMIN E RREGULL...
European Commission – Official scenarios European Commission Baseline scenarios provide a reference comparison for a range of alternative scenarios and energy policy options. The ref...
share