EDIL.COS SRL

EDIL.COS SRL

subheader_picNata nel 1984, come impresa operante nell’ambito delle costruzioni edili (acquedotti, oleodotti, metanodotti, cavidotti, fognature, etc.), nel corso degli anni, grazie all’impegno constante ed alle sinergie di tutti i compo­nenti, ha acquisito una sempre maggiore professionalità e competenza. Mettendo a frutto il know-how, l’a­zienda è cresciuta, e si è specializzata anche in altre categorie di lavori (costruzione e manutenzione strade, autostrade, ponti, viadotti, impianti di smaltimento e recupero rifiuti, lavori di bonifica, ecc.), incrementando, quindi, la sua operatività nel mercato degli appalti pubblici e privati.

EDIL.COS SRL
Via delle Margherite S.N. – 73010 Caprarica di Lecce (LE)
0039 0832 825018
0039 0832 822285
info@edilcos.it
www.edilcos.it


Themeluar në 1984 si ndërmarrje opersuese në fushën e ndërtimit (ujësjellësa, vajsjellësa, gazsjellësa, shtrirje kabllosh, kanalizim i ujërave të zeza, etj.) Përgjatë viteve, fal punës së vazhdueshme ka përvetësuar një profesionalizëm dhe kompetenca gjithmonë dhe në rritje. Nëpërmjet know-how, ndërmarrja është rritur dhe është specializuar edhe në kategori të tjera pune (ndërtim dhe mirëmbajtje rrugësh, autostradash, ura­sh, kanalizimeve, impianteve të shpërbërjes dhe rekuperimit të mbetjeve, punë bonifikimi, etj.) duke rritur operativitetin e saj në tregun e tenderava publikë dhe privatë.

Related Post

VKM Nr. 544 dt. 01.05.2008 VENDIM Nr.544, datë 1.5.2008 PËR NJË SHTESË NË VENDIMIN NR.27, DATË 19.1.2007 TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE "PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TË VLERËSIM...
The European wind resource The European wind resource There is enough wind energy resources to power all of Europe, whose current consumption is 2,900 TWh.
World Bank Agrees $800 mln loan for Turkey, Azerba... The World Bank’s board of directors approved loans of $400 million each for Turkey and Azerbaijan, for the Trans-Anatolian Natural Gas Pipeline (TANAP...
Albania, Montenegro Eye EU Funding for Gas Pipelin... Albania's Energy Ministry on Friday presented a feasibility study for a 618-million-euros gas corridor between Albania, Bosnia and Croatia, which it h...
GETTING GAS OUT OF IRAN – NEW TRADING PATTER... Iran’s gas plans for Caucasus Iran says it is preparing to triple gas exports to Armenia, start exports to Georgia and store its gas in Azerbaijan’s ...
share