ECOIMPIANTI SUD SRL

ECOIMPIANTI SUD SRL

download (6)L’azienda, da oltre 25 anni, opera nel campo della progettazione, costruzione e gestione di impianti di de­purazione delle acque. Per quanto concerne il settore dei lavori, opera per conto di clienti pubblici e privati in qualità di General Contractor o in A.T.I. con le imprese di opere civili. Nell’ambito degli appalti pubblici, opera su tutto il territorio nazionale.

ECOIMPIANTI SUD SRL
Corso Garibaldi 27 – 72100 Brindisi
0039 0831 568482
0039 0831 521360
info@ecoimpiantisud.it
www.ecoimpianti.sud.it


Ndërmarrja që prej 25 vjetësh vepron në fushën e projektimit, ndërtimit dhe menaxhimit të impianteve të pastrimit të ujit. Për sa i përket sektorit të punimeve, vepron për llogari të klientëve publikë e privatë me cilësinë e General Contractor ose të Bashkimit të Përkohshëm të Shoqërive me sipërmarrjet e veprave civi­le. Për sa i përket kontratave publike, vepron në mbarë territorin kombëtar.

Related Post

Transatlantic Petroleum to sell Albanian assets On November 16, 2015, the Company's Board of Directors authorized the immediate launch of a marketing process for the sale of all of the Company's oil...
Azerbaijan Eyeing Gas Opportunity In Europe Azerbaijan is running lower on energy income but, amidst a revived push for a role in gas distribution in Europe, not on energy-ambitions. Baku is pu...
VKM Nr. 448 dt. 16.06.2010 VENDIM Nr.448, datë 16.6.2010 PËR DISA SHTESA NË VENDIMIN NR.27, DATË 19.1.2007 TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE "PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TË VLERËS...
No Fuel – Overview No Fuel - Overview 1. Europe is facing an energy crisis. We now live in an era of energy uncertainty. The days of cheap and abundantly availa...
Albania’s GDP grows 2.82 pct in first quarte... * Albania GDP grows 2.82 pct in first quarter of 2015 * Financial sector and manufacturing boost growth (Reuters) - Albania's economy grew 2.82 perc...
share