DEBAR – SEDIR – GUERRATO

DEBAR - SEDIR - GUERRATO

sdRealizzazione e manutenzione infrastrutture civili, aeroporti, ospedali e strutture sanitarie. Costruzione di edifici di alto valore artistico ed architettonico, restauro e conservazione di beni sottoposti a tutela. Il gruppo è presente con diverse sedi operative in tre continenti e conta un importante apparato produttivo. Nell’ul­timo ventennio il gruppo ha investito strategicamente nel management tecnico-produttivo e nella ricerca e sviluppo di strumenti e tecnologie di avanguardia per i servizi integrati per il Facility Mangement acquisen­do importanti quote di Mercato. La progettazione integrata e la progettazione ospedaliera (oltre 80 strutture in Italia e all’estero), l’esperienza tecnica manageriale maturata negli anni, unitamente alla promozione e realizzazione di importanti progetti pongono il gruppo come interlocutore qualificato per lo studio e la solu­zione di ogni problematica legata alla gestione di tali strutture.

DEBAR – SEDIR – GUERRATO
Via Dante 4 -71042 Cerignola (FG)
0039 0885 413550
gbiancofiore@gothe.it


Realizim dhe mirëmbajtje infrastrukturash civile, aeroportesh, spitalesh dhe strukturash shëndetësore. Ndërtim godinash me vlerë të lartë artistike dhe arkitektonike, restaurim dhe konservim i pasurisë së tra­shëgimisë kulturore. Grupi është i pranishëm me seli të ndryshme në tre kontinente dhe mbështetet mbi një aparat të gjerë prodhues. Në njëzet vitet e fundit grupi ka investuar në mënyrë strategjike në menaxhimin tekniko-prodhues dhe në kërkimin e zhvillimin e mjeteve dhe teknologjive më të përparuara për shërbimet e integruara për Facility Mangement duke përftuar kuota të rëndësishme në treg. Projektimi i integruar dhe projektimi spitalor (më shumë se 80 struktura në Itali dhe jashtë vendit), përvoja teknike menaxheriale e përftuar gjatë viteve së bashku me promovimin dhe realizimin e projekteve të rëndësishme e bëjnë gru­pin një partner të kualifikuar në studimin dhe zgjidhjen e çdo problemi që lidhet me menaxhimin e këtyre strukturave.

Related Post

US ‘Applying Pressure’ on Greece to Bu... US diplomats are working in Greece to make sure the interconnector project between Athens and Sofia will be carried out, the Bulgarian National Radio ...
Saipem wins new contract in Azerbaijan worth $1.3b... Saipem, along with consortium partners Bos Shelf and Star Gulf, have been awarded call-off 007 under the Shah Deniz Stage 2 Master Agreement by BP, th...
European Wind Energy Association-Official scenario... The electricity production from wind energy and its contribution to meeting European electricity consumption is: 83 TWh in 2005 (2.8% of European e...
Energjia, duhen 50 milionë euro. Thatësira prek bu... Shqipërisë do t’i duhet të shpenzojë të paktën 50 milionë euro të tjera për të blerë energji elektrike nga importi gjatë dy muajve të ardhshëm. Korpo...
Statoil to leave TAP gas pipeline project – ... Norway's Statoil is to sell its 20-percent stake in the Trans Adriatic Gas Pipeline (TAP) project that will carry gas from Azerbaijan to Europe, the p...
share