DEBAR – SEDIR – GUERRATO

DEBAR - SEDIR - GUERRATO

sdRealizzazione e manutenzione infrastrutture civili, aeroporti, ospedali e strutture sanitarie. Costruzione di edifici di alto valore artistico ed architettonico, restauro e conservazione di beni sottoposti a tutela. Il gruppo è presente con diverse sedi operative in tre continenti e conta un importante apparato produttivo. Nell’ul­timo ventennio il gruppo ha investito strategicamente nel management tecnico-produttivo e nella ricerca e sviluppo di strumenti e tecnologie di avanguardia per i servizi integrati per il Facility Mangement acquisen­do importanti quote di Mercato. La progettazione integrata e la progettazione ospedaliera (oltre 80 strutture in Italia e all’estero), l’esperienza tecnica manageriale maturata negli anni, unitamente alla promozione e realizzazione di importanti progetti pongono il gruppo come interlocutore qualificato per lo studio e la solu­zione di ogni problematica legata alla gestione di tali strutture.

DEBAR – SEDIR – GUERRATO
Via Dante 4 -71042 Cerignola (FG)
0039 0885 413550
gbiancofiore@gothe.it


Realizim dhe mirëmbajtje infrastrukturash civile, aeroportesh, spitalesh dhe strukturash shëndetësore. Ndërtim godinash me vlerë të lartë artistike dhe arkitektonike, restaurim dhe konservim i pasurisë së tra­shëgimisë kulturore. Grupi është i pranishëm me seli të ndryshme në tre kontinente dhe mbështetet mbi një aparat të gjerë prodhues. Në njëzet vitet e fundit grupi ka investuar në mënyrë strategjike në menaxhimin tekniko-prodhues dhe në kërkimin e zhvillimin e mjeteve dhe teknologjive më të përparuara për shërbimet e integruara për Facility Mangement duke përftuar kuota të rëndësishme në treg. Projektimi i integruar dhe projektimi spitalor (më shumë se 80 struktura në Itali dhe jashtë vendit), përvoja teknike menaxheriale e përftuar gjatë viteve së bashku me promovimin dhe realizimin e projekteve të rëndësishme e bëjnë gru­pin një partner të kualifikuar në studimin dhe zgjidhjen e çdo problemi që lidhet me menaxhimin e këtyre strukturave.

Related Post

IENE workshop 2nd : Developing Albania’s Hydroelec... Speaking at the second session of the workshop IENE to exploit the hydroelectric potential of Albania, Executive Director of IENE Mr. Kostis Stambolis...
Maros Sefcovic: Southern Gas Corridor is true dive... Sefcovic made the statement at the Greek Energy Forum in Thessaloniki, Greece. As the initiator of the biggest Southern Gas Corridor project, Azerbai...
TAP awards contracts for Italy onshore constructio... Trans Adriatic Pipeline AG (TAP) awarded a contract for the Engineering, Procurement and Construction (EPC) of the Pipeline Receiving Terminal (PRT) a...
AKT NORMATIV Nr.1, datë 5.5.2010 – “... AKT NORMATIV Nr.1, datë 5.5.2010 PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR.9663, DATË 18.12.2006 "PËR KONCESIONET", TË NDRYSHUAR Në mbështetje t...
Challenges to financing renewables projects in the... Global investment in renewable power has seen impressive growth, even surpassing anticipations with a total investment of USD 270.2 billion in 2014, 1...
share