DEBAR – SEDIR – GUERRATO

DEBAR - SEDIR - GUERRATO

sdRealizzazione e manutenzione infrastrutture civili, aeroporti, ospedali e strutture sanitarie. Costruzione di edifici di alto valore artistico ed architettonico, restauro e conservazione di beni sottoposti a tutela. Il gruppo è presente con diverse sedi operative in tre continenti e conta un importante apparato produttivo. Nell’ul­timo ventennio il gruppo ha investito strategicamente nel management tecnico-produttivo e nella ricerca e sviluppo di strumenti e tecnologie di avanguardia per i servizi integrati per il Facility Mangement acquisen­do importanti quote di Mercato. La progettazione integrata e la progettazione ospedaliera (oltre 80 strutture in Italia e all’estero), l’esperienza tecnica manageriale maturata negli anni, unitamente alla promozione e realizzazione di importanti progetti pongono il gruppo come interlocutore qualificato per lo studio e la solu­zione di ogni problematica legata alla gestione di tali strutture.

DEBAR – SEDIR – GUERRATO
Via Dante 4 -71042 Cerignola (FG)
0039 0885 413550
gbiancofiore@gothe.it


Realizim dhe mirëmbajtje infrastrukturash civile, aeroportesh, spitalesh dhe strukturash shëndetësore. Ndërtim godinash me vlerë të lartë artistike dhe arkitektonike, restaurim dhe konservim i pasurisë së tra­shëgimisë kulturore. Grupi është i pranishëm me seli të ndryshme në tre kontinente dhe mbështetet mbi një aparat të gjerë prodhues. Në njëzet vitet e fundit grupi ka investuar në mënyrë strategjike në menaxhimin tekniko-prodhues dhe në kërkimin e zhvillimin e mjeteve dhe teknologjive më të përparuara për shërbimet e integruara për Facility Mangement duke përftuar kuota të rëndësishme në treg. Projektimi i integruar dhe projektimi spitalor (më shumë se 80 struktura në Itali dhe jashtë vendit), përvoja teknike menaxheriale e përftuar gjatë viteve së bashku me promovimin dhe realizimin e projekteve të rëndësishme e bëjnë gru­pin një partner të kualifikuar në studimin dhe zgjidhjen e çdo problemi që lidhet me menaxhimin e këtyre strukturave.

Related Post

Shell bids to drill two Albanian onshore blocks A venture between Royal Dutch Shell and Canada’s Petromanas has applied to drill two onshore blocks in central Albania close to another promising well...
VKM Nr. 448 dt. 16.06.2010 VENDIM Nr.448, datë 16.6.2010 PËR DISA SHTESA NË VENDIMIN NR.27, DATË 19.1.2007 TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE "PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TË VLERËS...
Heat pumps Heat pumps These are devices that can extract and amplify heat obtained from a source of thermal energy. There are several types of heat pump. A...
Balkan Leaders Discuss Energy, Transport at Summit The Western Balkans Investment Summit in London on Monday brought together the prime ministers of Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Kosovo, Ma...
Socar is running into problems concerning Desfa Azerbaijan's state energy company Socar is running into problems concerning its stake in Greece's natural gas grid operator, Desfa, with the Greek par...
share