D.P. COSTRUZIONI SAS DI MONIA PAGLIA

D.P. COSTRUZIONI SAS DI MONIA PAGLIA

dpL’azienda si occupa di acquisizione e gestione di commesse pubbliche per la realizzazione di scuole, centri culturali e sportivi, iniziative immobiliari, ristrutturazioni generali e manutenzioni edili di ogni genere e di impianti tecnologici, lavori di restauro a carattere strutturale ed estetico. Acquisita capacità tecnologica, la consolidata dimensione imprenditoriale e la collaborazione di professionisti capaci e qualificati nei più diversi settori, consentono di eseguire e gestire opere sia piccole che di notevole dimensione nei varie settori dell’edilizia.

D.P. COSTRUZIONI SAS DI MONIA PAGLIA
Via Pozzo San Paolo 54 – 03025 Monte San Giovanni Campano (FR)
0039 0775 288780
0039 0775 289642
info@dpcostruzioni.it


Ndërmarrja merret me fitimin dhe menaxhimin e kontratave publike për realizimin e shkollave, qendrave kulturore e sportive, nismave imobiliare, ristrukturimeve të përgjithshme dhe mirëmbajtjes së ndërtesave të çdo lloji dhe të impianteve teknologjike, restaurim me karakter strukturor dhe estetik. Aftësia teknologjike e fituar, përmasa sipërmarrëse e konsoliduar dhe bashkëpunimi i profesionistëve të aftë e të kualifikuar në sektorët më të ndryshëm, mundësojnë kryerjen dhe menaxhimin e veprave si të vogla ashtu edhe të mëdha në sektorët e ndryshëm të ndërtimit.

Related Post

The progress of wind energy Wind technology has made major progression from the prototypes of just 25 years ago. Wind energy has come of age, and now constitutes a mainstream po...
Russia, Greece sign deal on Turkish Stream gas pip... Russia and Greece have signed a deal to create a joint enterprise for construction of the Turkish Stream pipeline across Greek territory, Russian Ener...
Albania sets tariff of €100/MWh for PV projects up... The Albanian energy regulator ERE has set a regulated tariff for PV projects with a capacity of up to 2 MW and wind power projects not larger than 3 M...
Bulgaria seeks to attract Azerbaijani investment i... Bulgaria intends to attract Azerbaijani investment in its energy sector. The Bulgarian government has delivered a package of energy cooperation projec...
SOCAR’s buying stake in DESFA runs smoothly. The process of acquisition of a 66 percent stake in the Greek DESFA gas operator by SOCAR (State Oil Company of Azerbaijan) runs smoothly, Greek Pro...
share