COSTRUZIONI LINEE FERROVIARIE SPA

COSTRUZIONI LINEE FERROVIARIE SPA

clf_logoSocietà leader del Gruppo composto da Clf, Sifel, Arfer, Uniferr, Tes e New Sorema, ha raggiunto in oltre mezzo secolo di storia un elevato grado di specializzazione nella progettazione, manutenzione, rinnova­mento e realizzazione di nuove linee ferroviarie, anche ad Alta Velocità ed in galleria, nonché linee tran­viarie e metropolitane, realizzando i più importanti lavori in tutta Italia. La lunga storia della Clf, la sua lunga esperienza, la sua solidità finanziaria ed il suo elevato livello di conoscenza, integrato dalle competenze e specializzazioni dei due partner societari, il gruppo olandese Strukton e la cooperativa italiana Unieco di Reggio Emilia, garantiscono una visione “global service” sia nelle nuove costruzioni che nel rinnovamento delle linee ferroviarie, metropolitane e tramviarie. Inoltre, a partire dal 1996 Clf ha progressivamente amplia­to la sua area di attività inizialmente concentrata nel Nord e Centro Italia; oggi partecipa a moltissime gare di standing internazionale ed è diventato uno dei più qualificati player, con sedi operative in diversi paesi. Il gruppo Clf è infatti presente in Italia, Croazia, Albania, Montenegro, Serbia, Bulgaria, Romania, Marocco, Algeria, Emirati Arabi Uniti e Venezuela. Il piano di sviluppo prevede, nei prossimi anni, l’incremento delle presenze stabili anche in altri paesi dell’Europa, Africa, Sud America e Medio Oriente. In particolare in Alba­nia dal 2012 Clf ha costituito ed opera tramite “Clf Albania shpk”, società di diritto albanese.

COSTRUZIONI LINEE FERROVIARIE SPA
Via Cooperazione 35 – 40129 Bologna
0039 051 323424
0039 051 324135
clf.spa@clfspa.it
www.clfspa.it


Shoqëri leader e Grupit e përbërë nga Clf, Sifel, Arfer, Uniferr, Tes dhe New Sorema, që në më shumë se gjysmë shekulli histori ka arritur një shkalle të lartë specializimi në projektimin, mirëmbajtjen, rinovimin dhe realizimin e linjave të reja hekurudhore, përfshirë edhe shpejtësinë e lartë dhe në galeri, tramvajat, metro­politanat, nëpërmjet realizimit të punëve më të rëndësishme në Itali. Historia e Clf, përvoja, forca e saj finan­ciare dhe niveli i lartë i dijes, i integruar edhe nga aftësitë dhe specializimet e të dy partnerëve të saj, grupi holandez Strukton dhe kooperativa italiana Unieco nga Reggio Emilia, garantojnë një vizion “global service” në ndërtesat e reja dhe restaurimin e hekurudhave, metropolitanave dhe tramvajëve. Nga viti 1996 Clf ka zgjeruar gradualisht fushën e saj të aktiviteteve fillimisht e përqendruar në Italinë veriore dhe qëndrore. Pjesmarrëse në shumë konkurse dhe standing ndërkombëtare dhe është bërë një ndër pjesëtarët më të aftë me seli operuese në disa vende. Grupi Clfështë i pranishëm në Itali, Kroaci, Shqipëri, Mal i Zi, Serbi, Bullgari, Rumani, Marok, Algjeri, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Venezuelë. Plani i zhvillimit parashikon rritjen e prezencave të qëndrueshme edhe në vende të tjera të Europës, Afrikës, Amerikës së Jugut dhe të Lindjes së Mesme. Prej vitit 2012 operon në Shqipëri nëpërmjet “Clf Albania shpk “.

Related Post

Gazprom Announces New Gas Supply Route under Black... Russian energy giant Gazprom has said it signed a memorandum with Italy's Edison SpA and Greece's DEPA SA on gas deliveries. In a press statement, ...
EU urged to help Western Balkans phase out coal As leaders meet in Vienna to discuss closer cooperation, they must address the energy transition, argues CAN Europe  The EU should use its influence ...
The myth of intermittency It is widely perceived that because the wind resource is intermittent, the wind technology is not ‘reliable’ enough to be a major power source. ...
A little-known Chinese group has emerged as the my... Sky News understands that Geron Energy Investment lodged an 80p-a-share indicative offer for San Leon in recent weeks. Talks about the bid from Geron...
Blackbird Energy: Buy The Rumor, Sell The News Summary Blackbird Energy is an emerging explorer targeting the Montney formation in Canada. Thanks to its first two Montney wells, the company garne...
share