COSTRUZIONI LINEE FERROVIARIE SPA

COSTRUZIONI LINEE FERROVIARIE SPA

clf_logoSocietà leader del Gruppo composto da Clf, Sifel, Arfer, Uniferr, Tes e New Sorema, ha raggiunto in oltre mezzo secolo di storia un elevato grado di specializzazione nella progettazione, manutenzione, rinnova­mento e realizzazione di nuove linee ferroviarie, anche ad Alta Velocità ed in galleria, nonché linee tran­viarie e metropolitane, realizzando i più importanti lavori in tutta Italia. La lunga storia della Clf, la sua lunga esperienza, la sua solidità finanziaria ed il suo elevato livello di conoscenza, integrato dalle competenze e specializzazioni dei due partner societari, il gruppo olandese Strukton e la cooperativa italiana Unieco di Reggio Emilia, garantiscono una visione “global service” sia nelle nuove costruzioni che nel rinnovamento delle linee ferroviarie, metropolitane e tramviarie. Inoltre, a partire dal 1996 Clf ha progressivamente amplia­to la sua area di attività inizialmente concentrata nel Nord e Centro Italia; oggi partecipa a moltissime gare di standing internazionale ed è diventato uno dei più qualificati player, con sedi operative in diversi paesi. Il gruppo Clf è infatti presente in Italia, Croazia, Albania, Montenegro, Serbia, Bulgaria, Romania, Marocco, Algeria, Emirati Arabi Uniti e Venezuela. Il piano di sviluppo prevede, nei prossimi anni, l’incremento delle presenze stabili anche in altri paesi dell’Europa, Africa, Sud America e Medio Oriente. In particolare in Alba­nia dal 2012 Clf ha costituito ed opera tramite “Clf Albania shpk”, società di diritto albanese.

COSTRUZIONI LINEE FERROVIARIE SPA
Via Cooperazione 35 – 40129 Bologna
0039 051 323424
0039 051 324135
clf.spa@clfspa.it
www.clfspa.it


Shoqëri leader e Grupit e përbërë nga Clf, Sifel, Arfer, Uniferr, Tes dhe New Sorema, që në më shumë se gjysmë shekulli histori ka arritur një shkalle të lartë specializimi në projektimin, mirëmbajtjen, rinovimin dhe realizimin e linjave të reja hekurudhore, përfshirë edhe shpejtësinë e lartë dhe në galeri, tramvajat, metro­politanat, nëpërmjet realizimit të punëve më të rëndësishme në Itali. Historia e Clf, përvoja, forca e saj finan­ciare dhe niveli i lartë i dijes, i integruar edhe nga aftësitë dhe specializimet e të dy partnerëve të saj, grupi holandez Strukton dhe kooperativa italiana Unieco nga Reggio Emilia, garantojnë një vizion “global service” në ndërtesat e reja dhe restaurimin e hekurudhave, metropolitanave dhe tramvajëve. Nga viti 1996 Clf ka zgjeruar gradualisht fushën e saj të aktiviteteve fillimisht e përqendruar në Italinë veriore dhe qëndrore. Pjesmarrëse në shumë konkurse dhe standing ndërkombëtare dhe është bërë një ndër pjesëtarët më të aftë me seli operuese në disa vende. Grupi Clfështë i pranishëm në Itali, Kroaci, Shqipëri, Mal i Zi, Serbi, Bullgari, Rumani, Marok, Algjeri, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Venezuelë. Plani i zhvillimit parashikon rritjen e prezencave të qëndrueshme edhe në vende të tjera të Europës, Afrikës, Amerikës së Jugut dhe të Lindjes së Mesme. Prej vitit 2012 operon në Shqipëri nëpërmjet “Clf Albania shpk “.

Related Post

EU Western Balkans boost energy ties At the Western Balkans Summit in Vienna, European Commission Vice-President for Energy Union Maroš Šefčovič was expected to look for ways to boost ene...
VKM Nr. 544 dt. 01.05.2008 VENDIM Nr.544, datë 1.5.2008 PËR NJË SHTESË NË VENDIMIN NR.27, DATË 19.1.2007 TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE "PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TË VLERËSIM...
International Energy Agency – Official scena... International Energy Agency Reference or baseline scenarios are not presented as business-as-usual or fixed outcomes, but typically are used ...
Fier and Lushnja, the main destination for photovo... The Ministry of Infrastructure and Energy in Albania has announced on Monday that it has received 10 new expressions of interest for the construction ...
Balkan leaders have to realise new coal plants are... Author:  Pippa Gallop, Research Co-ordinator, CEE Bankwatch Network In April this year, the EU proved that whatever difficulties it might be going...
share