COSTRUZIONI LINEE FERROVIARIE SPA

COSTRUZIONI LINEE FERROVIARIE SPA

clf_logoSocietà leader del Gruppo composto da Clf, Sifel, Arfer, Uniferr, Tes e New Sorema, ha raggiunto in oltre mezzo secolo di storia un elevato grado di specializzazione nella progettazione, manutenzione, rinnova­mento e realizzazione di nuove linee ferroviarie, anche ad Alta Velocità ed in galleria, nonché linee tran­viarie e metropolitane, realizzando i più importanti lavori in tutta Italia. La lunga storia della Clf, la sua lunga esperienza, la sua solidità finanziaria ed il suo elevato livello di conoscenza, integrato dalle competenze e specializzazioni dei due partner societari, il gruppo olandese Strukton e la cooperativa italiana Unieco di Reggio Emilia, garantiscono una visione “global service” sia nelle nuove costruzioni che nel rinnovamento delle linee ferroviarie, metropolitane e tramviarie. Inoltre, a partire dal 1996 Clf ha progressivamente amplia­to la sua area di attività inizialmente concentrata nel Nord e Centro Italia; oggi partecipa a moltissime gare di standing internazionale ed è diventato uno dei più qualificati player, con sedi operative in diversi paesi. Il gruppo Clf è infatti presente in Italia, Croazia, Albania, Montenegro, Serbia, Bulgaria, Romania, Marocco, Algeria, Emirati Arabi Uniti e Venezuela. Il piano di sviluppo prevede, nei prossimi anni, l’incremento delle presenze stabili anche in altri paesi dell’Europa, Africa, Sud America e Medio Oriente. In particolare in Alba­nia dal 2012 Clf ha costituito ed opera tramite “Clf Albania shpk”, società di diritto albanese.

COSTRUZIONI LINEE FERROVIARIE SPA
Via Cooperazione 35 – 40129 Bologna
0039 051 323424
0039 051 324135
clf.spa@clfspa.it
www.clfspa.it


Shoqëri leader e Grupit e përbërë nga Clf, Sifel, Arfer, Uniferr, Tes dhe New Sorema, që në më shumë se gjysmë shekulli histori ka arritur një shkalle të lartë specializimi në projektimin, mirëmbajtjen, rinovimin dhe realizimin e linjave të reja hekurudhore, përfshirë edhe shpejtësinë e lartë dhe në galeri, tramvajat, metro­politanat, nëpërmjet realizimit të punëve më të rëndësishme në Itali. Historia e Clf, përvoja, forca e saj finan­ciare dhe niveli i lartë i dijes, i integruar edhe nga aftësitë dhe specializimet e të dy partnerëve të saj, grupi holandez Strukton dhe kooperativa italiana Unieco nga Reggio Emilia, garantojnë një vizion “global service” në ndërtesat e reja dhe restaurimin e hekurudhave, metropolitanave dhe tramvajëve. Nga viti 1996 Clf ka zgjeruar gradualisht fushën e saj të aktiviteteve fillimisht e përqendruar në Italinë veriore dhe qëndrore. Pjesmarrëse në shumë konkurse dhe standing ndërkombëtare dhe është bërë një ndër pjesëtarët më të aftë me seli operuese në disa vende. Grupi Clfështë i pranishëm në Itali, Kroaci, Shqipëri, Mal i Zi, Serbi, Bullgari, Rumani, Marok, Algjeri, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Venezuelë. Plani i zhvillimit parashikon rritjen e prezencave të qëndrueshme edhe në vende të tjera të Europës, Afrikës, Amerikës së Jugut dhe të Lindjes së Mesme. Prej vitit 2012 operon në Shqipëri nëpërmjet “Clf Albania shpk “.

Related Post

Albania-Macedonia power link wins €12m grant A project to transfer energy between Albania and Macedonia has been granted funding totalling €12 million (£9.3m). The EU is providing the cash to su...
TANAP gas pipeline project sees shareholding deal ... Pipeline (TANAP) project expects BP to resolve outstanding issues soon to become a stakeholder in the multi-billion dollar project that aims to redu...
World Bank set to finance criticised mega gas pipe... SUMMARY World Bank set to fund Azerbaijan and Turkey part of Southern Gas Corridor to Europe Concerns raised over significant risks due to...
Bankers Petroleum, Albania to pick auditor to sett... Canada's Bankers Petroleum has agreed with Albania's national resources watchdog to pick a third-party auditor to resolve a tax dispute over its 2011 ...
Snam: 20-percent interest in TAP would cost around... A 20-percent interest in the Trans Adriatic Pipeline (TAP) project would cost around 400 million euros, Natural Gas Europe reported with the reference...
share