COSEDIL SPA

COSEDIL SPA

logo (2)Impresa di costruzioni. Realizzazione di importanti opere di ingegneria civile su tutto il territorio nazionale, sia nel settore pubblico che privato. Costruzione di edifici ed infrastrutture. La realtà aziendale è presente sia nel settore degli appalti pubblici che privati ed è in grado di realizzare “chiave in mano” edifici ed infra­strutture quali: alberghi, complessi turistico – ricettivi, edilizia industriale, residenziale e commerciale, stra­de, stazioni ferroviarie, acquedotti, fognature, consolidamenti, ed opere complesse di vario genere.

COSEDIL SPA
Via Principessa 22 A/1 – 95010 Santa Venerina (CT)
0039 095 954388
0039 095 954044
direzione@cosedilspa.com
www.cosedilspa.com


Sipërmarrje ndërtimi. Realizim i veprave të rëndësishme të inxhienierisë së ndërtimit në të gjithë territorin kombëtar, si në sektorin publik ashtu dhe në atë privat. Ngritje ndërtesash dhe infrastrukture. Sipërmarrja është e pranishme si në sektorin e kontratave publike po ashtu edhe private dhe është në gjendje të re­alizojë “me çelës në dorë” ndërtesa dhe infrastruktura si: hotele, komplekse turistike – pritëse, ndërtime industriale, rezidenciale dhe tregtare, rrugë, stacione hekurudhore, ujësjellës, kanalizime, konsolidime dhe vepra komplekse të ndryshme.

Related Post

Solar heating Solar heating Active solar heating systems convert solar radiation into heat which can be used directly. In the Albania uses are primarily domes...
Bankers Petroleum provides operational update for ... Bankers Petroleum Ltd. (TSX: BNK, AIM: BNK) is pleased to announce the Company's second quarter operational update. Production Average production ...
Energjia, duhen 50 milionë euro. Thatësira prek bu... Shqipërisë do t’i duhet të shpenzojë të paktën 50 milionë euro të tjera për të blerë energji elektrike nga importi gjatë dy muajve të ardhshëm. Korpo...
Challenges to financing renewables projects in the... Global investment in renewable power has seen impressive growth, even surpassing anticipations with a total investment of USD 270.2 billion in 2014, 1...
VKM Nr. 87 dt. 16.01.2008 VENDIM Nr.87, datë 16.1.2008 PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR.27, DATË 19.1.2007 TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE "PËR MIRATIMIN E RREGULL...
share