Cons.Alt

Cons.Alt

altIl consorzio Cons.Al.t., costituito dalle imprese Cte S.p.A. e Seval s.r.l. opera nel settore del Trasporto di Energia Elettrica, aereo e interrato ad Alta Tensione fino a 400 kV. In quest’ambito il consorzio esegue le seguenti attività di maggior rilievo: progettazione preliminare e ingegneria di dettaglio, sopralluoghi e tracciamenti, opere civili compreso la realizzazione di fondazioni speciali con pali trivellati o ancoraggi, montaggi meccanici di sostegni (a traliccio o tubolari) per linee elettriche o strutture in acciaio in genere, tesatura di conduttori singoli o in fascio anche con elicottero, manutenzione programmata o straordinaria, gestione della rete. Altri settori in cui opera il consorzio: sondaggi e prospezioni geologiche, impianti tec­nologici ferroviari, impianti idroelettrici di piccola taglia, gestione e trattamento rifiuti WEEE (Waste Electric and Electronic Equipent).

C.T.E. S.P.A (CONSORZIO CONS.AL.T.)
Via Circonvallazione 53 – 15011 Acqui Terme (AL)
0039 0144 359311
0039 0144 359300
info@cte-spa.com
www.cte-spa.com


Themeluar nga ndërmarrjet Cte S.p.A dhe Seval s.r.l, shoqëria Cons.Al.t. operon në sektorin e Transportit dhe të Energjisë Elektrike me Tensionin e Lartë mbi siperfaqe dhe nëntokësore deri në 400 kV. Në këtë fushë, Cons.Al.t. ka realizuar aktivitete shumë të rëndësishme si projektimin dhe inxhinieri e detajuar; in­spektimin dhe supervizime; punime ndërtimore në realizimin e themeleve të veçanta me shpim ose anko­rim; monitorim dhe mbështetje mekanike (me trinë ose me tuba) për linjat elektrike ose për struktura çeliku të përgjithshme; thurja e përçuesve të vetëm ose e trarëve me helikopter; mirëmbajtje dhe menaxhim rrjeti. Sektorë të tjerë ku operon ndërmarrja: sondazhe dhe kërkime gjeologjike; impiante teknologjike hekuru­dhore; impiante hidroelektrike të përmasave të vogla; menaxhimi i mbetjeve dhe trajtimi hidroelektrik.

Related Post

Weak demand for energy resources intensifies Alban... Albania's trade deficit stood at around 21 billion Lek (162.29 million U.S. dollar) in February, registering a year-on-year growth of 10.9 percent, ac...
TAP issues contract notice for supply and installa... TAP issues contract notice for supply and installation of gas turbine compressors in Greece and Albania Trans Adriatic Pipeline (TAP) is continui...
Tregu Energjetik Evropa Juglindore 2012 Me 06.09.2012 ne Prishtine, Kosove Sektori i energjisë së Evropës Juglindore është çelës për rritje ekonomike rajonale, rritje prosperiteti dhe n...
Ligji Nr.9663 dt. 18.12.2006 i azhornuar – P... LIGJ Nr. 9663, datë 18.12.2006 i azhornuar * Ndryshuar me ligjin nr.9995, date 22.09.2008 ** Ndryshuar me ligjin nr.10137, date 11.05.2009 *** Ndr...
TransAtlantic Petroleum Continues To Cut Costs TransAtlantic Petroleum: OPEC Might Cut Production, But Company Continues To Cut Costs Summary The Albania Division is on the block for sa...
share