CELI ENERGIA SRL

CELI ENERGIA SRL

logoCE330x109-e1380281079917La CELI Energia nasce nel 2009 quale costola, ma con proprio autonomo organo amministrativo, della storica cooperativa C.E.L.I Cooperativa Edile lavoratori dell’Industria, costitutita nel 1947 a Santa Ninfa (TP) risultata prima tra le cooperative del Mezzogiorno d’Italia nel 2007 con un fatturato di circa 25 Mln di Euro. Inizialmente nata per realizzare e gestire un prorpio impianto fotovoltaico da 1 MWp, la CELI Energia dal 2011 si affaccia prima sul mercato delle rinnovabili conto terzi per poi, via via, interessarsi degli atri settori delle costruzioni, facendosi forte anche delle esperienze e delle competenze maturate dall’impresa madre. Ha significativi rapporti di collaborazione stabile con operatori internazionali del settore energetico, quali Eon Renewables e 9Ren Espana, e partecipa a gare pubbliche sia nazionali che internazionali. Celi Energia è at­tiva nella costruzione, gestione e manutenzione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, sia eolica che fotovoltaica, si occupa di efficientamento energetico, sia in partnership con enti pubblici che per privati, realizza opere pubbliche e private di edilizia ordinaria e infrastrutturale ed ha in corso di esecuzione interventi di restauro conservativo anche su beni tutelati. Un’impresa moderna e versatile, quindi, che fonda la propria attività sul rispetto per la legalità e per la sicurezza aziendale con grande attenzione alla qualità delle realizzazioni e delle prestazioni, un punto fermo della cultura imprenditoriale Celi.

CELI ENERGIA SRL
Via Francesco Crispi 41 – 91029 Santa Ninfa (TP)
0039 0924 60943
0039 0924 60943
info@celienergia.it
www.celienergia.it


CELI Energia lind në 2009 si pjesë e kooperativës historike C.E.L.I Cooperativa Edile lavoratori dell’Indu­stria, themeluar në 1947 në Santa Ninfa (TP) duke rezultuar e para midis kooperativave të Jugut të Italisë në 2007 me një faturatë rretth 25 Mln Euro. Fillimisht ka lindur për të realizuar dhe menaxhuar një impiant fotovoltaik nga 1 MWp, CELI Energia nga 2011 del në tregun e energjive të rinovueshme, më pas interesohet për sektorët e tjerë të ndërtimit, duke pasur eksperienca dhe kompetenca të fituara nga ndërmarrja the­meluese. Ka raporte të rëndësishme bashkëpunimi me operator ndërkombëtar të sektorit energjitik, si Eon Renewables dhe 9Ren Espana, merr pjesë në gara publike kombëtare dhe ndërkombëtare. CELI Energia është aktive në ndërtimin, menaxhimin dhe mirëmbajtjen e impianteve për prodhimin e energjisë nga buri­met e rinovueshme, si eolike ashtu edhe fotovoltaike, merret me efiçencën energjetike si në partneritet me ente publike po ashtu edhe për privatë, realizon vepra publike dhe private të ndërtimit të godinave dhe in­frastrukturë dhe është duke kryer ndërhyrje të restaurimit konservativ edhe mbi ndërtesa të mbrojtura. Pra një sipërmarrje moderne dhe e shumëanshme që e bazon veprimtarinë e vet mbi respektin për ligjshmërinë dhe sigurinë e ndërmarrjes me një vëmendje të madhe për cilësinë e veprave dhe shërbimeve që ka kara­kterizuar kulturën sipërmarrëse Celi.

Related Post

TAP project progressing according to schedule The Trans Adriatic Pipeline (TAP) project, designed to transport gas from the giant Shah Deniz II field in Azerbaijan to Europe, is progressing well a...
EU dreams of Iranian gas to break dependence on Mo... The EU is hoping future gas imports from Iran can break its dependence on Russia as prospects grow for a nuclear deal that would include lifting san...
IAP project counts on EU, US support The countries involved in the construction of the Ionian-Adriatic Pipeline (IAP), Albania, Montenegro, Bosnia and Herzegovina and Croatia count on the...
Albanian PM visits the Czech Republic after the “C... Premiér Bohuslav Sobotka (vlevo) se sešel 13. øíjna v Praze s pøedsedou albánské vlády Edi Ramou (vpravo). Prime Minister of Albania, Edi Rama has l...
International Energy Agency – Official scena... International Energy Agency Reference or baseline scenarios are not presented as business-as-usual or fixed outcomes, but typically are used ...
share