Policy


28
Apr 2012

VENDIM Nr.104, datë 28.2.2007 PËR NJË SHTESË NË VENDIMIN NR.27, DATË 19.1.2007 TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE “PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TË VLERËSIMIT DHE TË DHËNIES SË KONCESIONEVE” Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 4 të nenit 5 të ligjit nr.9663, datë 18.12.2006 “Për koncesionet”, me propozimin e Ministrit të Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, Këshilli i Ministrave VENDOSI: Në fund të pikës 1 të kreut VI “Hartimi i dokumenteve të procedurës konkurruese” të vendimit nr.27, datë 19.1.2007 të Këshillit të Ministrave, shtohet një paragraf, me këtë përmbajtje: “Në të......

Read More


VKM Nr. 27 dt. 19.01.2007

VENDIM Nr. 27, datë 19.1.2007 PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TË VLERËSIMIT DHE TË DHËNIES SË KONCESIONEVE Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 4 të nenit 5 të ligjit nr.9663, datë...


Read More

ALBANIA HYDROENERGETIC POTENTIAL

Albania is located in south-western part ofBalkans peninsula, Southeast Europe.The country is linked with the rest of theworld via land, sea and air routes. Characterized by a distinct mountainous landscape,the average altitude of Albania...


Read More

Page 2 of 212