BTP EUROPROJECT & CONSULTING SRL

BTP EUROPROJECT & CONSULTING SRL

logossdemoddLa BTP Europroject & Consulting srl è una società che si occupa di consulenza relativa alla progettazione europea, alla finanza agevolata e alla partecipazione a progetti soprattutto inerenti al settore delle energie rinnovabili, all’efficientamento energetico ed alle relative opere strutturali ed infra-strutturali. Operiamo in collaborazione ed in partnership con spa italiane, che sono esco (energy saving company), ma sono anche rilevanti gruppi industriali che abbracciano diversi e vari settori. Ha sottoscritto un protocollo d’intesa con il Vice Ministro dello Sviluppo Economico albanese. Sta per costituire in Albania una srl in partnership con soggetti albanesi e italiani che opererà nel settore dell’energia.

BTP EUROPROJECT & CONSULTING SRL
Via Enrico Albanese 55 – 00149 Roma
0039 06 93575914
info@btpconsulting.eu
www.btpconsulting.eu


BTP Europroject & Consulting srl është një shoqëri që merret me konsulencë në lidhje me projektimin evropian, lehtësimin financiar dhe me pjesëmarrjen në projekte kryesisht në sektorin e energjive të ri­novueshme, të efiçensës energjetike dhe veprave përkatëse strukturore e infra strukturore. Vepron në bashkëpunim dhe partneritet me Sh.a. italiane që janë esco (energy saving company), por ka edhe grupe të rëndësishme industriale nga sektorë të ndryshëm. Kemi nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi me Zëvendës ministrin shqiptar të Zhvillimit Ekonomik. Eshte duke themeluar në Shqipëri, me ortakë shqiptarë dhe italianë, një shpk që do të veprojë në sektorin e energjisë.

Related Post

VKM Nr. 27 dt. 19.01.2007 VENDIM Nr. 27, datë 19.1.2007 PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TË VLERËSIMIT DHE TË DHËNIES SË KONCESIONEVE Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutë...
AKT NORMATIV Nr.1, datë 5.5.2010 – “... AKT NORMATIV Nr.1, datë 5.5.2010 PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR.9663, DATË 18.12.2006 "PËR KONCESIONET", TË NDRYSHUAR Në mbështetje t...
Audit finds in favour of Bankers Petroleum in tax ... Canada-based Bankers Petroleum said on August 29 it has finally resolved a tax dispute with the Albanian government and it will be reimbursed for "exc...
Operators planning more than 6,500 miles of offsho... Operators and developers are studying, planning, and building just over 6,577 mi (10,582 km) of oil and gas pipelines to bring these supplies from off...
share