BTP EUROPROJECT & CONSULTING SRL

BTP EUROPROJECT & CONSULTING SRL

logossdemoddLa BTP Europroject & Consulting srl è una società che si occupa di consulenza relativa alla progettazione europea, alla finanza agevolata e alla partecipazione a progetti soprattutto inerenti al settore delle energie rinnovabili, all’efficientamento energetico ed alle relative opere strutturali ed infra-strutturali. Operiamo in collaborazione ed in partnership con spa italiane, che sono esco (energy saving company), ma sono anche rilevanti gruppi industriali che abbracciano diversi e vari settori. Ha sottoscritto un protocollo d’intesa con il Vice Ministro dello Sviluppo Economico albanese. Sta per costituire in Albania una srl in partnership con soggetti albanesi e italiani che opererà nel settore dell’energia.

BTP EUROPROJECT & CONSULTING SRL
Via Enrico Albanese 55 – 00149 Roma
0039 06 93575914
info@btpconsulting.eu
www.btpconsulting.eu


BTP Europroject & Consulting srl është një shoqëri që merret me konsulencë në lidhje me projektimin evropian, lehtësimin financiar dhe me pjesëmarrjen në projekte kryesisht në sektorin e energjive të ri­novueshme, të efiçensës energjetike dhe veprave përkatëse strukturore e infra strukturore. Vepron në bashkëpunim dhe partneritet me Sh.a. italiane që janë esco (energy saving company), por ka edhe grupe të rëndësishme industriale nga sektorë të ndryshëm. Kemi nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi me Zëvendës ministrin shqiptar të Zhvillimit Ekonomik. Eshte duke themeluar në Shqipëri, me ortakë shqiptarë dhe italianë, një shpk që do të veprojë në sektorin e energjisë.

Related Post

IFC Supports Albania as it Increases Security of E... IFC, a member of the World Bank Group, and the Albanian Ministry of Energy and Industry have signed a Memorandum of Understanding designed to establis...
Albania sets tariff of €100/MWh for PV projects up... The Albanian energy regulator ERE has set a regulated tariff for PV projects with a capacity of up to 2 MW and wind power projects not larger than 3 M...
How many turbines are required? At the end of 2005, an estimated 47,000 wind turbines were installed in Europe, generating 83 TWh of electricity, equal to about 2.8% of European elec...
Turkey’s Guris Holding to build windfarms in Kosov... The Turkish company Guris Holding has announced the construction of new wind power plants in Kosovo and the Ukraine, the Turkish press reported. The r...
The European wind resource The European wind resource There is enough wind energy resources to power all of Europe, whose current consumption is 2,900 TWh.
share