BTP EUROPROJECT & CONSULTING SRL

BTP EUROPROJECT & CONSULTING SRL

logossdemoddLa BTP Europroject & Consulting srl è una società che si occupa di consulenza relativa alla progettazione europea, alla finanza agevolata e alla partecipazione a progetti soprattutto inerenti al settore delle energie rinnovabili, all’efficientamento energetico ed alle relative opere strutturali ed infra-strutturali. Operiamo in collaborazione ed in partnership con spa italiane, che sono esco (energy saving company), ma sono anche rilevanti gruppi industriali che abbracciano diversi e vari settori. Ha sottoscritto un protocollo d’intesa con il Vice Ministro dello Sviluppo Economico albanese. Sta per costituire in Albania una srl in partnership con soggetti albanesi e italiani che opererà nel settore dell’energia.

BTP EUROPROJECT & CONSULTING SRL
Via Enrico Albanese 55 – 00149 Roma
0039 06 93575914
info@btpconsulting.eu
www.btpconsulting.eu


BTP Europroject & Consulting srl është një shoqëri që merret me konsulencë në lidhje me projektimin evropian, lehtësimin financiar dhe me pjesëmarrjen në projekte kryesisht në sektorin e energjive të ri­novueshme, të efiçensës energjetike dhe veprave përkatëse strukturore e infra strukturore. Vepron në bashkëpunim dhe partneritet me Sh.a. italiane që janë esco (energy saving company), por ka edhe grupe të rëndësishme industriale nga sektorë të ndryshëm. Kemi nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi me Zëvendës ministrin shqiptar të Zhvillimit Ekonomik. Eshte duke themeluar në Shqipëri, me ortakë shqiptarë dhe italianë, një shpk që do të veprojë në sektorin e energjisë.

Related Post

Petronas Said to Consider Buying Statoil’s Stake i... Malaysia’s state-owned energy company is considering acquiring Statoil ASA’s stake in a gas pipeline into Europe from the Caspian basin, two people wi...
TAP vital to European energy security The Trans-Adriatic Pipeline project, which envisages the transportation of gas from the second stage of development of Azerbaijan's giant Shah Deniz g...
EU dreams of Iranian gas to break dependence on Mo... The EU is hoping future gas imports from Iran can break its dependence on Russia as prospects grow for a nuclear deal that would include lifting san...
Operators planning more than 6,500 miles of offsho... Operators and developers are studying, planning, and building just over 6,577 mi (10,582 km) of oil and gas pipelines to bring these supplies from off...
VKM Nr. 104 dt. 28.02.2007 VENDIM Nr.104, datë 28.2.2007 PËR NJË SHTESË NË VENDIMIN NR.27, DATË 19.1.2007 TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE "PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TË VLERËSI...
share