BLC SAS

BLC SAS

BLC SASL’impresa BLC SAS, società in accomandita semplice si è costituita nel 2008 con durata venticinquennale con scadenza al 31/12/2033, con proroga tacita ogni cinque anni, oggetto della ragione sociale è lo svolgi­mento delle seguenti attività: Movimento terra, costruzioni edili e stradali, lavori idrici e fognanti, opere pub­bliche, segnaletica di sicurezza stradale, servizio neve , verde pubblico, arredo urbano, pubblica illumina­zione, cavidotti per reti elettriche e telefoniche, acquedotti e gasdotti, gestione di acquedotti e depuratori. Nell’ anno 2014 la BLC SAS ha aumentato il capitale sociale con l’ingresso di nuovo socio accomandatario Biancofiore Donato.

BLC SAS
Via Tratturo delle Corse – 71013 San Giovanni Rotondo (FG)
0039 333 9091011
0039 0882 412958
blc.sas@alice.it


Ndërmarrja BLC SAS, shoqëri me ortakëri të thjesht është themeluar në 2008 me një kohëzgjatje njëzet e pesë vjecare me skadencë në 31/12/2033, me shtyrje afati të heshtur cdo pesë vjet. Aktivitet e shoqërisë janë: Lëvizje dherash, ndërtim godinash dhe rrugësh, punime hidrike dhe kanalizime, vepra publike, tabela për sigurinë rrugore, shërbim në rast dëbore, gjelbërim publik, ndriçim publik, shtrirje kabllosh elektrike, ujësjellës dhe gazsjellës, menaxhim ujësjellësash dhe pastruesish të ujit. Në vitin 2014 BLC SAS Ka rritur kapitalin e saj social me hyrjen e një tjetri ortak Biancofiore Donato Salvatore.

Related Post

VKM Nr. 544 dt. 01.05.2008 VENDIM Nr.544, datë 1.5.2008 PËR NJË SHTESË NË VENDIMIN NR.27, DATË 19.1.2007 TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE "PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TË VLERËSIM...
US ‘Applying Pressure’ on Greece to Bu... US diplomats are working in Greece to make sure the interconnector project between Athens and Sofia will be carried out, the Bulgarian National Radio ...
Bankers Petroleum, Albania to pick auditor to sett... Canada's Bankers Petroleum has agreed with Albania's national resources watchdog to pick a third-party auditor to resolve a tax dispute over its 2011 ...
Albania Delays with one more Month the Onshore Oil... As it was made know in previous (mid May 2015) the AKBN in behalf of the Albanian Ministry of Energy invited all interested hydrocarbon companies, to ...
The European wind resource The European wind resource There is enough wind energy resources to power all of Europe, whose current consumption is 2,900 TWh.
share