BLC SAS

BLC SAS

BLC SASL’impresa BLC SAS, società in accomandita semplice si è costituita nel 2008 con durata venticinquennale con scadenza al 31/12/2033, con proroga tacita ogni cinque anni, oggetto della ragione sociale è lo svolgi­mento delle seguenti attività: Movimento terra, costruzioni edili e stradali, lavori idrici e fognanti, opere pub­bliche, segnaletica di sicurezza stradale, servizio neve , verde pubblico, arredo urbano, pubblica illumina­zione, cavidotti per reti elettriche e telefoniche, acquedotti e gasdotti, gestione di acquedotti e depuratori. Nell’ anno 2014 la BLC SAS ha aumentato il capitale sociale con l’ingresso di nuovo socio accomandatario Biancofiore Donato.

BLC SAS
Via Tratturo delle Corse – 71013 San Giovanni Rotondo (FG)
0039 333 9091011
0039 0882 412958
blc.sas@alice.it


Ndërmarrja BLC SAS, shoqëri me ortakëri të thjesht është themeluar në 2008 me një kohëzgjatje njëzet e pesë vjecare me skadencë në 31/12/2033, me shtyrje afati të heshtur cdo pesë vjet. Aktivitet e shoqërisë janë: Lëvizje dherash, ndërtim godinash dhe rrugësh, punime hidrike dhe kanalizime, vepra publike, tabela për sigurinë rrugore, shërbim në rast dëbore, gjelbërim publik, ndriçim publik, shtrirje kabllosh elektrike, ujësjellës dhe gazsjellës, menaxhim ujësjellësash dhe pastruesish të ujit. Në vitin 2014 BLC SAS Ka rritur kapitalin e saj social me hyrjen e një tjetri ortak Biancofiore Donato Salvatore.

Related Post

Bankers Petroleum, Albania to pick auditor to sett... Canada's Bankers Petroleum has agreed with Albania's national resources watchdog to pick a third-party auditor to resolve a tax dispute over its 2011 ...
Tregu Energjetik Evropa Juglindore 2012 Me 06.09.2012 ne Prishtine, Kosove Sektori i energjisë së Evropës Juglindore është çelës për rritje ekonomike rajonale, rritje prosperiteti dhe n...
Southern Gas Corridor, response to EU energy secur... The Southern Gas Corridor should be steered at the highest political level in Europe and Belgium, in addition to Azerbaijan. Marc Verwilghen, the for...
Foundation laid for pipe to carry Azeri gas to EU Turkey made the groundbreaking ceremony for the $10 billion Trans Anatolian Natural Gas Project (TANAP) project to pipe Azeri gas to Western markets...
Official scenarios For long-term energy scenarios, there are two established authorities. The European Commission has been publishing its long-term energy scenarios sinc...
share