BLC SAS

BLC SAS

BLC SASL’impresa BLC SAS, società in accomandita semplice si è costituita nel 2008 con durata venticinquennale con scadenza al 31/12/2033, con proroga tacita ogni cinque anni, oggetto della ragione sociale è lo svolgi­mento delle seguenti attività: Movimento terra, costruzioni edili e stradali, lavori idrici e fognanti, opere pub­bliche, segnaletica di sicurezza stradale, servizio neve , verde pubblico, arredo urbano, pubblica illumina­zione, cavidotti per reti elettriche e telefoniche, acquedotti e gasdotti, gestione di acquedotti e depuratori. Nell’ anno 2014 la BLC SAS ha aumentato il capitale sociale con l’ingresso di nuovo socio accomandatario Biancofiore Donato.

BLC SAS
Via Tratturo delle Corse – 71013 San Giovanni Rotondo (FG)
0039 333 9091011
0039 0882 412958
blc.sas@alice.it


Ndërmarrja BLC SAS, shoqëri me ortakëri të thjesht është themeluar në 2008 me një kohëzgjatje njëzet e pesë vjecare me skadencë në 31/12/2033, me shtyrje afati të heshtur cdo pesë vjet. Aktivitet e shoqërisë janë: Lëvizje dherash, ndërtim godinash dhe rrugësh, punime hidrike dhe kanalizime, vepra publike, tabela për sigurinë rrugore, shërbim në rast dëbore, gjelbërim publik, ndriçim publik, shtrirje kabllosh elektrike, ujësjellës dhe gazsjellës, menaxhim ujësjellësash dhe pastruesish të ujit. Në vitin 2014 BLC SAS Ka rritur kapitalin e saj social me hyrjen e një tjetri ortak Biancofiore Donato Salvatore.

Related Post

Onsite renewables Onsite renewables Renewable heat and power provision for buildings, developments, estates and communities Use of onsite renewable power generation...
EU Commission approves agreement between Greece an... The European Commission has found the Host Government Agreement between the Greek authorities and the Trans Adriatic Pipeline to be in line with EU ...
Audit finds in favour of Bankers Petroleum in tax ... Canada-based Bankers Petroleum said on August 29 it has finally resolved a tax dispute with the Albanian government and it will be reimbursed for "exc...
Ilham Aliyev: Energy security cannot be considered... Azerbaijani President Ilham Aliyev addressed a working lunch as part of the G-20 Summit in Antalya on Nov.16. The head of state noted that high-level...
Bulgaria seeks to attract Azerbaijani investment i... Bulgaria intends to attract Azerbaijani investment in its energy sector. The Bulgarian government has delivered a package of energy cooperation projec...
share