BAM! STUDIO

BAM! STUDIO

BAM_Logo_VerticalBAM! (Bottega di Architettura Metropolitana) è uno studio di architettura con sede a Torino e attivo nella progettazione architettonica e urbana. Con particolare riguardo al tema dell’abitare la città contemporanea e i suoi luoghi di pubblico dominio, lo studio mette al centro del progetto l’esperienza e l’interazione tra le persone e l’architettura. Tra i lavori più recenti e significativi, ricorrono i temi del recupero del costruito, di allestimento di spazi pubblici ed espositivi e di edifici per la cultura e l’istruzione. L’organizzazione dinamica e flessibile del lavoro permette di gestire progetti nell’ambito di team allargati, collaborando frequentemen­te con diverse professionalità, tra cui società di ingegneria, product e interaction designer, sociologi ed economisti.

BAM! STUDIO
Via Rivetti 5 – 10040 Caselette (TO)
0039 338 1568303
www.bamstudio.it


BAM! (Bottega di Architettura Metropolitana) është një studio arkitekture me seli në Torino dhe aktive në projektimin arkitektonik dhe urban. Me një vëmendje të posaçme ndaj temës së jetesës në qytetin ba­shkëkohor dhe vendet e tij publike, studio vendos në qendër të projektit përvojën dhe ndërveprimin mes personave dhe arkitekturës. Mes punimeve të fundit më domethënëse gjejmë temat e ripërftimit të ndërt­imeve, rregullimi i hapësirave publike dhe ekspozitive dhe ndërtesave për kulturën dhe arsimin. Organi­zimi dinamik dhe elastik i punës mundëson menaxhimin e projekteve me grupe pune të zgjeruara, duke bashkëpunuar shpesh me profesionistë të ndryshëm, mes të cilëve shoqëri të inxhinierisë, produkt dhe interaction designer, sociologë dhe ekonomistë.

Related Post

Azerbaijan to enhance its role in forming energy c... The Southern Gas Corridor (SGC) project will enhance Azerbaijan’s role in forming eastern and western energy corridors. Deputy Energy Minister Na...
Italian Snam, Albanian Albgaz sign MoU on gas mark... Italian gas infrastructure company Snam and Albania’s gas infrastructure operator Albgaz have recently signed a memorandum of understanding (MoU) to d...
Balkan leaders have to realise new coal plants are... Author:  Pippa Gallop, Research Co-ordinator, CEE Bankwatch Network In April this year, the EU proved that whatever difficulties it might be going...
Two more 2 MW PV project proposals submitted to Al... The Albanian Ministry of Energy and Industry has received two more proposals for PV projects with a capacity of up to 2 MW. The projects, which will l...
What Does Greek Crisis Mean for Azerbaijan’s Energ... The near collapse of Greece’s economy has raised pressing questions for energy power Azerbaijan, which had viewed the country as a potential turbo boo...
share