ATENA SRL

ATENA SRL

logoLaboratorio di ricerca di architettura, progettazione urbana, paesaggio e d’interni, con sede a Roma, è stato fondato da Marco Sardella e Rossana Atena nel 2005. Fornisce servizi di pianificazione urbanistica, archi­tettura, paesaggio, interior design, studi di fattibilità e consulenza in vari settori di lavoro con clienti interna­zionali. Atena s.r.l ha sviluppato progetti in Asia, Europa e USA, nel concreto nel 2015 – 1° premio ed incarico del concorso ristretto internazionale in 2 fasi in Albania, Orikum, del quale sta sviluppando la progettazione esecutiva; Tirana – 2009-2011: realizzazione del parco urbano di RunWay Park, Tirana.

ATENA SRL
Viale di Valle Aurelia 108 – 00167 Roma
0039 06 96520079
0039 06 96520079
info@atenastudio.it
www.atenastudio.it


Laborator kërkimesh arkitekture, projektimi urban, peisazhistik, me seli ne Romë, është themeluar nga Mar­co Sardella dhe Rossana Atena në 2005. Ofron shërbime të planifikimit urbanistik, arkitekturë, peisazhistik, interior design, studime fizibiliteti dhe konsulencë në sektorë të ndryshëm pune me klientë ndërkombëtarë. Atena s.r.l ka zhvilluar projekte në Azi, Europë dhe SHBA, konkretisht në 2015 – ka fituar cmimin e parë të konkursit ndërkombëtar në 2 faza në Shqipëri, Orikum, në të cilin po zhvillon projektimin ekzekutiv; Tiranë – 2009 – 2011; realizimin e parkut urban të RunWay Park, Tiran RunWay Park, Tirana.

Related Post

US ‘Applying Pressure’ on Greece to Bu... US diplomats are working in Greece to make sure the interconnector project between Athens and Sofia will be carried out, the Bulgarian National Radio ...
TAP says construction of pipeline’s Albanian... The Trans Adriatic Pipeline (TAP) AG has announced that the construction of the pipeline on the territory of Albania is progressing without delays. ...
Turkey’s Guris Holding to build windfarms in Kosov... The Turkish company Guris Holding has announced the construction of new wind power plants in Kosovo and the Ukraine, the Turkish press reported. The r...
VKM Nr. 87 dt. 16.01.2008 VENDIM Nr.87, datë 16.1.2008 PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR.27, DATË 19.1.2007 TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE "PËR MIRATIMIN E RREGULL...
Audit finds in favour of Bankers Petroleum in tax ... Canada-based Bankers Petroleum said on August 29 it has finally resolved a tax dispute with the Albanian government and it will be reimbursed for "exc...
share