ASSET G.E.I.E

ASSET G.E.I.E

assetASSET GEIE opera nel campo della progettazione architettonica, urbanistica, strutturale, impiantistica, geo­logica, idrogeologica, geotecnica contando su uno staff di oltre 20 unità. La caratteristica fondamentale di ASSET GEIE è di riunire altre professionalità nei vari campi tecnici per fornire soluzioni integrate all’insegna dell’eccellenza, utilizzando tecniche progettuali e di PCM innovative che prevedono: – progettazione ar­chitettonica BIM; – progettazione strutturale e infrastrutturale; – progettazione impiantistica elettrica e mec­canica; – bioedilizia sostenibile secondo protocolli ITACA e LEED; – project management; – direzione lavori.

ASSET G.E.I.E.
Via Bligny 5 – 10123 Torino
0039 011 2386221
0039 011 2359391
assetgeie@pec.assetgeie.eu
www.assetgeie.eu


ASSET GEIE operon në fushën e projektimit arkitektonik, urbanistik, struktural, impiantistik, gjeologjik, hi­drogjeologjik, gjeoteknik me një staf prej më shumë se 20 njësi. Karakteristika thelbësore e ASSET GEIE është të bashkoj profesione të ndryshme në fusha të tjera teknike për të ofruar zgjidhje të integruara ekselente, duke përdorur teknika projektimi dhe PCM inovative që parashikojnë: – projektim arkitektonik BIM; – projektim strukturor dhe infrastrukturor; – projektim impiantistik elektrik dhe mekanik; – bio ndërtim të qëndrueshëm sipas protokolleve ITACA dhe LEED; – project management; – drejtim punimesh.

 

Related Post

EU Commission approves agreement between Greece an... The European Commission has found the Host Government Agreement between the Greek authorities and the Trans Adriatic Pipeline to be in line with EU ...
Why Albania is THAT important to the Balkans A couple of weeks ago, Director of IN-VR, Chryssa Tsouraki published an article on Albania’s importance to the Balkans region that went viral: “Albani...
Turkey’s energy role to continue after coup ... Turkey's role as a key strategic energy actor in its region is expected to continue without much negative impact from July 15 failed coup, experts t...
European Wind Energy Association-Official scenario... The electricity production from wind energy and its contribution to meeting European electricity consumption is: 83 TWh in 2005 (2.8% of European e...
IENE workshop 2nd : Developing Albania’s Hydroelec... Speaking at the second session of the workshop IENE to exploit the hydroelectric potential of Albania, Executive Director of IENE Mr. Kostis Stambolis...
share