ASSET G.E.I.E

ASSET G.E.I.E

assetASSET GEIE opera nel campo della progettazione architettonica, urbanistica, strutturale, impiantistica, geo­logica, idrogeologica, geotecnica contando su uno staff di oltre 20 unità. La caratteristica fondamentale di ASSET GEIE è di riunire altre professionalità nei vari campi tecnici per fornire soluzioni integrate all’insegna dell’eccellenza, utilizzando tecniche progettuali e di PCM innovative che prevedono: – progettazione ar­chitettonica BIM; – progettazione strutturale e infrastrutturale; – progettazione impiantistica elettrica e mec­canica; – bioedilizia sostenibile secondo protocolli ITACA e LEED; – project management; – direzione lavori.

ASSET G.E.I.E.
Via Bligny 5 – 10123 Torino
0039 011 2386221
0039 011 2359391
assetgeie@pec.assetgeie.eu
www.assetgeie.eu


ASSET GEIE operon në fushën e projektimit arkitektonik, urbanistik, struktural, impiantistik, gjeologjik, hi­drogjeologjik, gjeoteknik me një staf prej më shumë se 20 njësi. Karakteristika thelbësore e ASSET GEIE është të bashkoj profesione të ndryshme në fusha të tjera teknike për të ofruar zgjidhje të integruara ekselente, duke përdorur teknika projektimi dhe PCM inovative që parashikojnë: – projektim arkitektonik BIM; – projektim strukturor dhe infrastrukturor; – projektim impiantistik elektrik dhe mekanik; – bio ndërtim të qëndrueshëm sipas protokolleve ITACA dhe LEED; – project management; – drejtim punimesh.

 

Related Post

Azerbaijan Eyeing Gas Opportunity In Europe Azerbaijan is running lower on energy income but, amidst a revived push for a role in gas distribution in Europe, not on energy-ambitions. Baku is pu...
Bulgaria, Macedonia agree to step up cooperation i... SOFIA (Bulgaria), - EU candidate Macedonia and Bulgaria signed on Tuesday a friendship treaty that paves the way for closer cooperation in energy and ...
VKM Nr. 104 dt. 28.02.2007 VENDIM Nr.104, datë 28.2.2007 PËR NJË SHTESË NË VENDIMIN NR.27, DATË 19.1.2007 TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE "PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TË VLERËSI...
Ligji Nr.9663 dt. 18.12.2006 i azhornuar – P... LIGJ Nr. 9663, datë 18.12.2006 i azhornuar * Ndryshuar me ligjin nr.9995, date 22.09.2008 ** Ndryshuar me ligjin nr.10137, date 11.05.2009 *** Ndr...
Combined Heat & Power Combined Heat & Power Forms of power generation using combustion can generally be made more efficient if the surplus heat is captured and used to...
share