ASSET G.E.I.E

ASSET G.E.I.E

assetASSET GEIE opera nel campo della progettazione architettonica, urbanistica, strutturale, impiantistica, geo­logica, idrogeologica, geotecnica contando su uno staff di oltre 20 unità. La caratteristica fondamentale di ASSET GEIE è di riunire altre professionalità nei vari campi tecnici per fornire soluzioni integrate all’insegna dell’eccellenza, utilizzando tecniche progettuali e di PCM innovative che prevedono: – progettazione ar­chitettonica BIM; – progettazione strutturale e infrastrutturale; – progettazione impiantistica elettrica e mec­canica; – bioedilizia sostenibile secondo protocolli ITACA e LEED; – project management; – direzione lavori.

ASSET G.E.I.E.
Via Bligny 5 – 10123 Torino
0039 011 2386221
0039 011 2359391
assetgeie@pec.assetgeie.eu
www.assetgeie.eu


ASSET GEIE operon në fushën e projektimit arkitektonik, urbanistik, struktural, impiantistik, gjeologjik, hi­drogjeologjik, gjeoteknik me një staf prej më shumë se 20 njësi. Karakteristika thelbësore e ASSET GEIE është të bashkoj profesione të ndryshme në fusha të tjera teknike për të ofruar zgjidhje të integruara ekselente, duke përdorur teknika projektimi dhe PCM inovative që parashikojnë: – projektim arkitektonik BIM; – projektim strukturor dhe infrastrukturor; – projektim impiantistik elektrik dhe mekanik; – bio ndërtim të qëndrueshëm sipas protokolleve ITACA dhe LEED; – project management; – drejtim punimesh.

 

Related Post

Heat pumps Heat pumps These are devices that can extract and amplify heat obtained from a source of thermal energy. There are several types of heat pump. A...
World Bank Agrees $800 mln loan for Turkey, Azerba... The World Bank’s board of directors approved loans of $400 million each for Turkey and Azerbaijan, for the Trans-Anatolian Natural Gas Pipeline (TANAP...
European Commission – Official scenarios European Commission Baseline scenarios provide a reference comparison for a range of alternative scenarios and energy policy options. The ref...
The first 100% green project in Albania. First PV... On 1st March 2016, AEA-Albania Energy Association team implemented the first Photovoltaic System in Albania, Cerrik, at a children center managed by C...
Ligji Nr.9663 dt. 18.12.2006 i azhornuar – P... LIGJ Nr. 9663, datë 18.12.2006 i azhornuar * Ndryshuar me ligjin nr.9995, date 22.09.2008 ** Ndryshuar me ligjin nr.10137, date 11.05.2009 *** Ndr...
share