ACRI SRL

ACRI SRL

704753_314041948710279_1474391767_oConfezionamento e vendita di asfalti e calcestruzzi e loro trasporto. Specializzata nel recupero e nel riciclo dei rifiuti non pericolosi e della vendita di inerti, può contare nell’affidabilità di anni d’esperienza che hanno reso nel tempo massimi livelli di efficienza. Lo stabilimento è suddiviso in diversi impianti che permettono il recupero e il riciclo di materie prime: confezionamento e vendita di conglomerati cementizi, confeziona­mento e vendita di conglomerati bituminosi, recupero di rifiuti inerti, recupero di vetro, piattaforma per il riciclo di rifiuti.

ACRI SRL
S.S. 118 km 37 500 – 90036 Misilmeri (PA)
0039 091 8725448
0039 091 8726744
acrisrl@virgilio.it
www.acrisrl.com


Përgatitje dhe shitje asfaltesh dhe betonesh dhe transportimi i tyre. E specializuar në mbledhjen dhe ri­ciklimin e mbeturinave jo të rrezikshme dhe në shitjen e inerteve, mbështetet në besueshmërinë e viteve të tëra përvojë që janë përkthyer në vite me efiçencë në nivelet më të larta. Stabilimenti është i ndarë në impiante të ndryshme që mundësojnë grumbullimin dhe riciklimin e lëndëve të para: përgatitje dhe shitje e konglomerateve të çimentos, përgatitje dhe shitje e konglomerateve bituminoze, përftim i mbetjeve inerte, përftim i qelqit, platformë për riciklimin e mbetjeve.

Related Post

TANAP gas pipeline project sees shareholding deal ... Pipeline (TANAP) project expects BP to resolve outstanding issues soon to become a stakeholder in the multi-billion dollar project that aims to redu...
AKT NORMATIV Nr.1, datë 5.5.2010 – “... AKT NORMATIV Nr.1, datë 5.5.2010 PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR.9663, DATË 18.12.2006 "PËR KONCESIONET", TË NDRYSHUAR Në mbështetje t...
Albanian PM visits the Czech Republic after the “C... Premiér Bohuslav Sobotka (vlevo) se sešel 13. øíjna v Praze s pøedsedou albánské vlády Edi Ramou (vpravo). Prime Minister of Albania, Edi Rama has l...
TAP says construction of pipeline’s Albanian... The Trans Adriatic Pipeline (TAP) AG has announced that the construction of the pipeline on the territory of Albania is progressing without delays. ...
VKM Nr. 448 dt. 16.06.2010 VENDIM Nr.448, datë 16.6.2010 PËR DISA SHTESA NË VENDIMIN NR.27, DATË 19.1.2007 TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE "PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TË VLERËS...
share