ABILS CONSORZIO STABILE

ABILS CONSORZIO STABILE

abils-logoIl Consorzio è stato costituito nel 2005 ed opera nel campo delle costruzioni di opere pubbliche e delle infrastrutture in genere. Il Consorzio può contare, al suo interno, su imprese che hanno sviluppato nel corso del tempo tecniche costruttive innovative, capaci di realizzare delle opere ad elevata specializzazione.

ABILS CONSORZIO STABILE
Via L. Sturzo 43/E – 52100 Arezzo
0039 075 8520045
0039 075 8522850
info@abils.eu
www.abils.eu


Konsorciumi është themeluar në vitin 2005 dhe vepron në fushën e ndërtimeve të veprave publike dhe in­frastrukturave në përgjithësi. Konsorciumi ka brenda vetes ndërmarrje që me kalimin e kohës kanë zhvilluar teknika ndërtimi novatore, të aftë për të realizuar vepra shumë të specializuara.

Related Post

EnC Contracting Parties in preparation of First En... The Energy Efficiency Coordination Group Meeting (EECG), which was held on June 28 in Vienna, featured a session on monitoring and reporting on the im...
Europe to Fund Balkan Transport, Energy Projects Following the Vienna summit, the Western Balkans has been promised 200 million euro in co-financing for 10 transport and energy projects, to improve g...
Bulgaria seeks to attract Azerbaijani investment i... Bulgaria intends to attract Azerbaijani investment in its energy sector. The Bulgarian government has delivered a package of energy cooperation projec...
New study: Nord Stream 2 will benefit security of ... Nord Stream 2 is likely to benefit rather than hurt energy security in Central and Eastern Europe and in the UK and Germany. The gas pipeline, which G...
VKM Nr. 544 dt. 01.05.2008 VENDIM Nr.544, datë 1.5.2008 PËR NJË SHTESË NË VENDIMIN NR.27, DATË 19.1.2007 TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE "PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TË VLERËSIM...
share