2° Piano progettisti associati

2° Piano progettisti associati

2La 2° Piano progettisti associati, in corso di strutturazione nella sua forma giuridica, è attiva, come team di singoli professionisti, nel campo della Progettazione architettonica, strutturale, degli Impianti, della pianifi­cazione territoriale, nell’ambito della Sicurezza Antincendio e del Risparmio Energetico. A ciò si affiancano i servizi offerti a supporto della progettazione quali Direzione Lavori, Project Management, Gestione della Manutenzione, Collaudi e Consulenze Tecniche.

Obiettivo primario è quello di fornire un supporto ingegneristico evoluto affrontando la progettazione tec­nologica con l’ausilio di tutti i servizi globali in ottemperanza alla soddisfazione delle esigenze del cliente. 2° Piano Realizza l’intervento progettuale in tutte le sue diverse fasi, dall’analisi dei requisiti, alla realizza­zione del disegno fino alla consegna finale, adottando i più elevati standard di qualità ed utilizzando sistemi informatici all’avanguardia.

2° PIANO PROGETTISTI ASSOCIATI
Via Alois 15 – 81100 Caserta
0039 0823 325991
0039 0823 325991
gianni_mancino@libero.it


22° Piano projektist të asociuar, në proces strukturimi të formës së saj juridike, është aktive, si team profesio­nistësh individual, në fushën e Projektimit arkitektonik, strukturor, Impianteve, planifikimeve territoriale, në fushën e Sigurisë Kundërzjarrit dhe të Kursimit Energjitik. Këtyre ju bashkëngjiten shërbimet e ofruara për suportin e projektimit si Drejtim Punësh, Porject Management, Menaxhim dhe Mirëmbajtje, Kolaudime dhe Konsulenca Teknike.

Objektiv parësor është dhënia e një suporti inxhinjerik të evoluar duke përballuar projektimin teknologjik me ndihmën e të gjitha shërbimeve në përputhje me përmbushjen e kërkesave tv klientëve. 2° Piano re­alizon ndërhyrjen e projektimit në të gjitha fazat e tij, nga analiza e kushteve, te realizimi i skicave deri te dorëzimi final, duke adoptuar standarte të një cilesie të lartë dhe duke pvrdorur sisteme informatike ba­shkëkohore.

 

Related Post

Saipem wins new contract in Azerbaijan worth $1.3b... Saipem, along with consortium partners Bos Shelf and Star Gulf, have been awarded call-off 007 under the Shah Deniz Stage 2 Master Agreement by BP, th...
China’s ‘Belt and Road’ Reaches ... China will build railways and ports in Central and Eastern Europe as part of its “Silk Road Economic Belt.” Chinese Premier Li Keqiang hosted 16 Euro...
VKM Nr. 448 dt. 16.06.2010 VENDIM Nr.448, datë 16.6.2010 PËR DISA SHTESA NË VENDIMIN NR.27, DATË 19.1.2007 TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE "PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TË VLERËS...
Turkey’s energy role to continue after coup ... Turkey's role as a key strategic energy actor in its region is expected to continue without much negative impact from July 15 failed coup, experts t...
Foundation laid for pipe to carry Azeri gas to EU Turkey made the groundbreaking ceremony for the $10 billion Trans Anatolian Natural Gas Project (TANAP) project to pipe Azeri gas to Western markets...
share