VKM Nr. 544 dt. 01.05.2008

VENDIM
Nr.544, datë 1.5.2008
PËR NJË SHTESË NË VENDIMIN NR.27, DATË 19.1.2007 TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE “PËR MIRATIMIN E
RREGULLAVE TË VLERËSIMIT DHE TË DHËNIES SË KONCESIONEVE”, TË NDRYSHUAR
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 4 të nenit 5 të ligjit nr.9663, date 18.12.2006,
“Për koncesionet”, me propozimin e Ministrit të Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, Këshilli i
Ministrave
VENDOSI:
Në fund të nënndarjes “i” të pikës 1 të kreut V “Udhëzime për mënyrën e zbatimit të procedurave
konkurruese” të vendimit nr.27, datë 19.1.2007 të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, shtohet një
paragraf, me këtë përmbajtje:
“Në rastin kur objekti i kontratës së koncesionit është ndërtimi i hidrocentraleve, kontrata e përdorur do
të jetë e formës “BOT”, që do të thotë ndërtim, operim dhe transferim i së drejtës së pronësisë dhe
operimit, në përfundim të kontratës së koncesionit.
Me kërkesë të koncesionarëve, autoriteti kontraktor ka të drejtë t’i negociojë kontratat e lidhura të
koncesionit, për reflektimin e konceptit BOT, të parashikuar në paragrafin e mësipërm.”.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare dhe i shtrin efektet e tij edhe për procedurat e
garave, për të cilat nuk janë nënshkruar kontratat e koncesionit.
KRYEMINISTRI
Sali Berisha

Related Post

VKM Nr. 87 dt. 16.01.2008 VENDIM Nr.87, datë 16.1.2008 PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR.27, DATË 19.1.2007 TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE "PËR MIRATIMIN E RREGULL...
AKT NORMATIV Nr.1, datë 5.5.2010 – “... AKT NORMATIV Nr.1, datë 5.5.2010 PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR.9663, DATË 18.12.2006 "PËR KONCESIONET", TË NDRYSHUAR Në mbështetje t...
VKM Nr. 104 dt. 28.02.2007 VENDIM Nr.104, datë 28.2.2007 PËR NJË SHTESË NË VENDIMIN NR.27, DATË 19.1.2007 TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE "PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TË VLERËSI...
VKM Nr. 27 dt. 19.01.2007 VENDIM Nr. 27, datë 19.1.2007 PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TË VLERËSIMIT DHE TË DHËNIES SË KONCESIONEVE Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutë...
Ligji Nr.9663 dt. 18.12.2006 i azhornuar – P... LIGJ Nr. 9663, datë 18.12.2006 i azhornuar * Ndryshuar me ligjin nr.9995, date 22.09.2008 ** Ndryshuar me ligjin nr.10137, date 11.05.2009 *** Ndr...
share